MADS
MANUAL
  Indhold
  Tutorials
  Ændringer
  OSS - Support
  Fjernsupport
  (Teamviewer)
  Tastaturgenveje i MADS
  Tastaturstrib
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
MADS ÆNDRINGER
Revideret eller nyt billede (program) i MADS Ændringsdato
Dyrkning: Bjælke (med orange bund) til at skifte mellem forskellige mikroskopistrøg. 13. dec. 2018
Mikroskopiopsætning: Der kan laves en maske på mikroskopistrøg for hver mikroskopitype. 13. dec. 2018
KMA-oplysninger: Det er muligt at markere, at der kun kan scannes én kolbekode ad gangen.
Efter scanning af én kolbe lukker rekvisitionsprogrammet. Det gælder alle rekvisitionsprogrammer
22. nov. 2018
arbejdsliste - Prøvenrinterval: Stregkoden er nu af typen Code128. 22. nov. 2018
Dyrkning: I resistensoversigten vises dato for hvornår sidste isolat er frosset. 22. nov. 2018
Forside: Modtagelsesdato'en kan ændres, dog ikke til tidligere end prøvetagningsdato'en. Hvis prøven er besvaret kan modtagelsesdato IKKE rettes. 22. nov. 2018
Systemovervågning: I Fejloversigtne vises også forsendelser til Reminderserveren. 1. nov. 2018
Statistikudtræk - afgrænsningsparametre: I udtræksmodellen "Liste over undersøgelsestyper" er det muligt at afgrænse udtrækket til de prøver, hvor en undersøgelse har et særligt udfald af en eller flere analyser, fx. alle undersøgelser for Clostridium difficile, hvor der er påvist en af flere forskellige toxiner. 1. maj. 2017
Flytte data - patient: Prøver og journalnotater kan flyttes fra én patient til en anden. 20. jan. 2017
Analysesortering: Sætte sortering af antibiotika på papirsvaret samt bestemme hvilke antibiotika der fast skal med på resistensskema på papirsvaret (hvis afdelingen har fast resistensskema på papirsvar). 1. okt. 2015
Bakterie: I programmet Bakterie kan man nu mappe bakteriekoder fra analyseautomatens bakterieregister til MADS bakteriekode. Herved kan man i Dyrkningsprogrammet overføre automatens forslag direkte til MADS bakteriekode. 24. sept. 2015
Statistik over modtagelsesform: Det er muligt, at få en statistik over, hvor mange rekvisitioner der er modtaget elektronisk og manuelt. Statistikken kan indskrænkes til specifikke kundetyper eller rekvirenter. 28. okt. 2014
Oversigt over Bakteriefund (vises flere programmer): I oversigt over bakteriefund er bakterienavnet skrevet med rødt, når baktrien er fundet ved dyrkning, og med grønt, når bakterien er fundet ved mikroskopi. 20. maj 2014
Prøvemateriale: Hvis laboratoriet bruger WebMads til rekvirering, kan rækkefølgen af prøvematerialer sorteres specifikt. 30. april 2014
Ønsket undersøgelse: Hvis laboratoriet bruger WebMads til rekvirering, kan rækkefølgen af ønsket undersøgelser sorteres specifikt. 30. april 2014
Laboratorieprogrammerne: Ved udskrivning af etiketter kan man anvende følgende genveje:
  • [ALT + e] → [u] Udskriver default antal etiketter for prøvetypen.
  • [ALT + e] → [1] Udskrives én etiket.
  • [ALT + e] → [2] Udskrives to etiketter.
  • [ALT + e] → [3] Udskrives to etiketter.
  • etc.
Man kan ikke anvende numerisk tastatur.
30. april 2014
Prøvetyper pr laboratorieafsnit: For prøvetypen kan der sættes et standard antal labels, hvis der fra et laboratorieprogram udskrives til labelprinter. 30. april 2014
Udtræk fra fryser: Det er også muligt at lave et udtræk af en kasses indhold. 26. marts 2014
Flyt Prøver i fryser: Fryserprogrammet er ændret en del. Fra programmet kan man nu oprette frysere, oprette søjler, oprette og aktivere/inaktivere kasser og slette/flytte prøver 26. marts 2014
Kunder: Angive printer og skuffe til udskrivning af PTB'er i WebMads. 21. feb. 2014
Analysemasker: Markere hvilke analyser, der skal kunne vælges i rekvirering i WebMads. 21. feb. 2014
Analysebesvarelse: Grøn, rød eller grå markering pr prøve, der siger noget om hvorvidt, der er flere analyseundersøgelser på samme prøve, og om der er registreret resultater på ingen, nogle eller alle analyseundersøgelser på prøven. 21. feb. 2014
Hent rekvisition: Det er sat op så rekvisitioner med flere undersøgelser kan opsplittes, hvis de udføres i to forskellige laboratorieafsnit eller laboratorier. Faciliteten til videresendelse af prøven er klargjort, men der mangler stadig en aftale med KMD og Evenex om konvertering af protokollen. 28. jan. 2014
Kunder: I kundekartotektet kan angives, at kunden vil kunne modtage rekvistioner fra MADS ... når det bliver muligt. Se ovenfor. 28. jan. 2014
KMA-oplysninger: I fanebladet Elektronisk kom. kan den prøvetype, der skal anvendes ved videresendelse af prøver angives. Ligeledes kan der angives et stempel, som sættes på svaret til rekvirenten. 28. jan. 2014
Svarkonferering: Ved valg af laboratorieafsnit kan man også se hvilke prøvetyper, der venter på konferering. Desuden er prøvesvar, som er foreløbige, fremhævet (Laborant færdig. (FS)) i statusfeltet. 21. jan. 2014
Analysebesvarelse: Kliniske oplysninger, antibiotika før/efter og promptsvar kan vises for prøven. 3. dec. 2013
Bakterier: Bakterier kan sættes inaktiv/aktiv. 2. dec. 2013
Rapportgrupper: Man kan angive destination for det enkelte job - enten skærm eller printer. 2. dec. 2013
Svarkonferering: Flag og farve-markering af, at der er flagbilleder tilknyttet patienten, vises i både svarkonferering og Stor konfereringsbillede. 2. dec. 2013
Lægekonference: Flag og farve-markering af, at der er flagbilleder tilknyttet patienten, vises. 31. okt. 2013
Prøvetyper pr. laboratorieafsnit: Vælge mellem forskellige måder at opbygge prøvenummeret på, når det udskrives på labelprinter. 8. okt. 2013
Dyrkning: Knappen "Bakteriefund" over bakterier (Art og Mængde) leder til en oversigt over alle bakteriefund hos patienten. 30. sept. 2013
Analysemasker: Enkelte Undersøgelsestolkninger kan sættes inaktiv. 29. sept. 2013
Dyrkning: Knap i Stempel-oversigten til at skifte mellem stempler pr. materialegruppe og alle stempler. 10. sept. 2013
Mikrotiter opsætning: Felt til angivelse af ISO (kontrol) analyse til Aurora. 29. aug. 2013
Analysebesvarelse: Knap til hentning af tolkningsresultat. Der hentes en overordnet tolkning udfra fortolkningsregler for de prøver, hvor en overordnet tolkning ikke er registreret. Fortolkningsreglerne er sat op i MADSmenu: Koder → Laboratorium → Analyser → Kommunikation → Opsætning af regler. 22. aug. 2013
Dyrkning: Kolonne med røde bakterienumre/Isolatnumre fastholder oprindelig rækkefølge i kommunikation med analyseautomater og referencelaboratorium, selvom rækkefølgen efterfølgende ændres (i forhold til svaret). 10. juni 2013
Gruppemaske: Der kan laves gruppemaske incl. grænseværdier på E-test. Grænseværdierne "vendes" så "Fuldt følsom" har en lavere værdi. 10. juni 2013
Resistensmaske: Der kan laves resistensmaske på E-test. 10. juni 2013
Dan eget repertoire: Ved opsætning af elektronisk repertoire til XML, er der dannet felter til angivelse af modtagerens (EPJ's/Webreq's) EAN lokationsnummer, eget lokationsnummer og eget sygehusklassifikationsnummer. 22. maj 2013
Søgerutiner: CPR-Søgefeltet er ikke længere opdelt i fødselsdato og kode. Der kan skrives cpr-nr. med eller unden bindestreg i søgning. 10. juni 2013
Søgerutiner: Tastaturgenvejen [F5] er fjernet fra søgerutiner. Istedet er tilføjet en knap "udskrivlister", hvorfra patientprøver eller journalnotater kan udskrives. For at komme til patientjournalen klikkes nu på billedet *JOURNAL*. 22. maj 2013
Hent rekvisition: Ved modtagelse af en rekvisition på samme patient og med samme prøvemateriale og (eventuelt) samme lokalisation, som entidligere rekvisition, får man mulighed for at koble rekvisitionerne til samme prøvenummer, hvis funktionen er valgt i KMA-oplysninger (se herunder). 16. nov. 2012
KMA-oplysninger: Fanebladet CPR-opdatering og sættet af faneblade omkring elektronisk kommunikation er fjernet, da hovedparten af disse instillinger nu ligger i serviceprogrammer. Istedet er kommet et faneblad "Elektronisk kom.", hvor nogle få grundinstillinger omkring elektronisk dataudveksling sættes. Desuden er tilføjet et par valgmuligheder i fanebladet "Rekv. programmer, blandt andet om der ønske mulighed for kobling af rekvisitioner. 16. nov. 2012
Dyrkning: Ved besvarelse har alarmoplysningen fået en orange baggrund på scroll-baren, hvis der er flere aktive alarmer. 29. okt. 2012
Resistensmaske: Resistens kan også bremses på svar, ved angivne hospitalskoder 18. okt. 2012
Besvarelsestid: Der kan sættes grænser for hvor længe en prøve må stå med status "modtaget" og hvor længe en prøve må være ubesvaret. Grænserne kan sættes for både kombination af undersøgelse og prøvemateriale gruppe og for hele prøvetyper. 8. okt. 2012
Statistikudtræk - rapporttyper: Rapporttypen "Udtræk af grundoplysninger i en kommasepa. fil" indeholder nu også muligheden for at udtrække stempeltekster og prøvetagningsklokkeslet. 24. sep. 2012
Søgerutiner: I prøveoversigten vises også, om samtykke er nægtet på prøven. 31. aug. 2012
Svarkonferering: Forhåndskonferering foretages nu i et program, identisk med (lægernes endelige) svarkonferering. 31. aug. 2012
Kontrol: Brugerid registreres og vises på den der har godkendt dagens første nummer. 22. aug. 2012
Dyrkning: Knap ovenfor resistensrækken giver mulighed for, at alle resistenser besvares. 17. aug. 2012
OBS! prøver: Det er muligt at svare afsenderen direkte fra OBS! prøver 16. aug. 2012
Forside: Felt til at markere "nægtet samtykke" 16. aug. 2012
Svarudskrivning: Hvis samtykke er nægtet, kan der ikke udskrives kopisvar til andre end afsenderen og evt. accepteret kopisvar-modtager. 16. aug. 2012
Søgerutiner: Ny knap åbner en oversigt over alle kliniske oplysninger på patientens prøver. 1. juli 2012
Dyrkning: Umiddelbart efter ændring af bakterie vises plader, hvor zoner er indtastet. SIR-værdierne kan rettes udfra de nye grænseværdier. 26. juni 2012
Laboratorieprogrammerne: Mulighed for at angive stempel ved stempelkode-nummeret. 26. juni 2012
Laboratorie- og svarkonfereringsprogrammerne: Ved valg af bemærkninger til svar, kan der direkte hentes oplysninger om anden prøve (prøvenummer, materiale og svardato) ind. 7. juni 2012
Bemærkninger til svar: Standardbemærkning kan kodes, så prøvenummer, materiale og/eller svardato automatisk indsættes, fra prøve der henvises til. 7. juni 2012
Statistikudtræk - afgrænsningsparametre: Ved afgrænsning på cpr-numre er det muligt, at begrænse til en individuel periode for hvert cpr-nummer.
Ved eksport af statistikudtræk kan typning medtages i eksportfilen.
30. maj 2012
Kunder: Fra Kundekartoteket er det muligt, at se en oversigt over kundens (rekvirentens) prøver. 29. maj 2012
Hent rekvisition: EPJ rekvisitioner kan "lægges på hotel", så eksempelvis vagtprøver kan hentes uafhængig af hvilket laboratorium rekvisitionen er sendt til. 25. marts 2012
Udskriv rekvisitionsliste: På rekvisitionen udskrives også promptsvar. 21. marts 2012
Kunder: Muligt at indsætte ny SOR-kode inden skift af SOR-kode, således at der kan modtages rekvisitioner på begge numre i en overgangsfase. 16. marts 2012
MDS-koder: For specifikke promptsvar, kan der sættes en farvemarkering, for at skærpe opmærksomheden.
Farven (Orangegul) vil være synlig i både Hent rekvisition, Mikroskopiprogrammer og Dyrkning.
9. marts 2012
Prøvetype pr. laboratoriefsnit: For kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvematreriale, der automatisk skal godkendes, vises nu ogsÃ¥ tlknyttede iupac-koder udover MDS-koden. 3. marts 2012
Dyrkning: Ved visning af alle oplysninger registreret på bakterien ([SHIFT + F8] når bakterien er markeret), medtages udover prøvetagningstidspunkt og prøvematerialet nu også anatomisk lokalisation. 29. feb. 2012
Hospitaler m.v.: Nyt program til styring af svar til EPJ, så der ikke sendes 2 svar til samme EPJ ved angivelse af kopimodtager. 29. feb. 2012
Arbejdsliste - prøvenrinterval: Arbejdslisten kan skabes ud fra kombination af undersøgelser, prøveserie, materiale og prøvenummer-interval. Indstillingerne kan gemmes og genanvendes senere for et nyt prøveinterval. Der kan laves separat arbejdsliste eller mikroskopiliste (skabelon til at nedskrive notater ved mikroskopi). 29. feb. 2012
Søgerutiner: Ved søgning pÃ¥ cpr-nummer, der ikke kan modulus 11 kontrolleres, vises en alarm. 29. feb. 2012
Forside: Ved indtastning af cpr-nummer, der ikke kan modulus 11 kontrolleres, vises en alarm. Samtidig er felterne til Glasnummer og anatomisk lokalisation flyttet. 29. feb. 2012
Laboratorieafsnit: Der kan angives for hvert laboratorieafsnit hvilken DRG-indberetningsform, afdelingen vil anvende. 5. jan. 2012
Send DRG oplysninger: Oplysninger til DRG sendes automatisk. 5. jan. 2012
Bruger: Angive E-mail på brugeren. 5. jan. 2012
MDS-koder: Mulighed for at angive alternativ iupac-kode til MDS-kode. I oversigten over det landsdækkende repertoire vil der være en grøn fnut ved de MDS-koder, der har tilknyttet alternativ iupac-kode. 5. jan. 2012
Godkendte rekvisitioner: Knap i Godkendte rekvisitioner giver adgang til at kopiere rekvisitionen, fx. hvor en elektronisk rekvisition allerede er modtaget, men der er behov for, at kopiere den. 16. dec. 2011
Hent rekvisition: Er der flere undersøgelser knyttet til en elektronisk rekvisition, kan der ændres på hvilken, der bliver hovedundersøgelse, umiddelbart efter godkendelsen. 16. dec. 2011
Hent rekvisition: Hvis prøvetagningsdato er mere end 30 dage før modtagelsesdato, fremkommer en alarm ved forsøg på godkendelse af rekvisitionen. Alarmen giver mulighed for at acceptere tidsforskellen, automatisk rette prøvetagningsdato'en til 30 dage før eller manuelt rette prøvetagningsdato'en. 16. dec. 2011
Hent rekvisition: Fra Hent rekvisition kan man via genvejsmenuen åbne rekvisitionen i Forside og kopiere rekvisitionsoplysningerne til nyt laboratorienummer, hvis der er behov for det. 16. dec. 2011
Adm. af flag: Der kan markeres ved flaget, at flagbillede automatisk skal tildeles, når patienten får knyttet et flag til sig. Det kan tillige angives, at hvis flagbillede skiftes, vil flagtildelingsdatoen automatisk ajourføres, eksempelvis den dag man skifter et flagbillede fra "MRSA patient" til "tidligere MRSA patient" på "MRSA-flaget" hos en patient. 16. dec. 2011
Flagovervågning: Flagovervågning viser også dato for hvornår flag er sat og evt. ophævet. 16. dec. 2011
Følgetekster: Følgetekster har fået nyt layout. 7. dec. 2011
Numeriske programkoder: Numeriske programkoder har fået nyt layout. 7. dec. 2011
Stempler: Stempler har fået nyt layout. 22. nov. 2011
Hent rekvisition: Når rekvisitionen er godkendt i Hent rekvisition, og der skal tilføjes stempel/stempler, er der en værdiliste via [F9](værdiliste). 22. nov. 2011
Dyrkning: Ved visning af alle oplysninger registreret på bakterien ([SHIFT + F8] når bakterien er markeret), medtages også prøvetagningstidspunkt og prøvematerialet. 17. nov. 2011
Perioderapporter: 2 nye rapporter. Den ene viser forskellige tidsrapporter over tid mellem afsendelse/modtagelse og modtagelse/besvarelse. Den anden viser oversigt over svartider for analyser. 7. nov. 2011
Rapporttyper til statistikudtræk: Ved udtræk af bakterier til en kommasepasreret fil og udtræk af grundoplysninger til kommasepareret fil, kan kolbeoplysninger tages med Desuden kan der ved udtræk af grundoplysninger bestemmes, om bakterier medtages pr i række pr bakterie eller række pr patient. 1. okt. 2011
Forside: Rød markering omkring M (Modtager), når denne er valgt som betaler. 23. aug. 2011
Hent rekvisition: Alarm hvor man forsøger at modtage en elektronisk rekvisition med et prøvenummer, der allerede er anvendt. 16. aug. 2011
Telefonbesvarelse: (Via knap) visning af de prøver du har telefonbesvaret. 12. aug. 2011
Automatisk rekvisition: Program til automatisk nummerering og godkendelse af elektroniske rekvisitioner. 5. maj 2011
Prøvetype pr. laboratoriefsnit: Prøvetypen kan automatisk tildeles et laboratorienummer i Forside, Automatisk rekvisition eller helt generelt. Ydermere kan rekvisitioner for valgte kombinationer af undersøgelser og prøvematerialer automatisk godkendes. 5. maj 2011
Lægekonference: Direkte tilgang til Miba via knap. 15. april 2011
Svarkonferering: Direkte tilgang til Miba via knap. 15. april 2011
Telefonbesvarelse: Brugerid vises på brugeren, der har sendt prøven til telefonbesvarelse. 15. feb. 2011
Systemovervågning: (Via knap) visning af låste tabeller. Fx. betydningsfuldt ved problemer med at besvare eller ændre enkelte prøver, som anden bruger har kaldt frem på skærmen. 15. feb. 2011
Søgerutiner/patientjournal: Oversigt over log på flag, dvs. i hvilken periode patiente har haft bestemte flag, og hvilken bruger, der har angivet det. 11. feb. 2011

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk