MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Prøvetyper pr. laboratorieafsnit
Introduktion
I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit oprettes prøvetyper og deres grundlæggende parametre. For hver prøvetype angives:
 • om der skal anvendes kontrolrecord,
 • om prøvetypen skal indgå i rapporter og statistikker,
 • om (den elektroniske) rekvisition skal lægges på rekvisitions-udskrivningsliste,
 • om bioanalytiker-godkendelse skal anvendes,
 • om der på prøveoversigter skal være en farvemarkering,
 • hvordan næste prøve søges frem i registreringsprogrammerne.
 • afgrænsning af prøvenummerinterval fastsættes her, men bør ændres i Seriegrænser. Proceduren for at ændre seriegrænser er identisk i de to programmer, og er således også beskrevet hér,
 • synonym, som kan indlægges i stregkodelabels for interne prøvenumre. Ved den enkelte arbejdsplads med stregkodescanner kan der direkte skiftes mellem forskellige prøvetyper, uden at skulle ændre forvalg for prøvetype i aflæsningsprogrammet,
 • om prøven skal indgå på mangelliste,
 • hvilken forsinkelse der skal være på elektroniske svar,
 • hvilken faktureringsform den skal indgå i,
 • På prøvetype-niveau kan afdelingen forkode, at alle undersøgelser faktureres. I modsat fald vil der kun ske fakturering for den første anførte undersøgelse på rekvisitionen,
 • det forkodede dags-interval mellem prøvetagningsdato og modtagelsesdato (som i Forside indsætter prøvetagningsdato),
 • dage fra prøven er endelig besvaret til der låses for opdatering af prøven.
 • ved kopiering af ekstra labels kan man vælge mellem forskelligt label-indhold.
 • mulighed for automatisk modtagelse og tildeling af prøvenummer ved godkendelse af elektroniske rekvisitioner med bestemte undersøgelser og prøvematerialer eller NPU-koder/lokalkoder,
NB! Husk at knytte en ny prøvetype til alle de ønskede undersøgelser, der skal anvende den pågældende serie!
Oprette eller ændre en Prøvetype pr. laboratorieafsnit
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[illustration af Prøvetyper pr. laboratorieafsnit]

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) Prøvetype Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Prøvetype
Prøvetype Indtast en bogstav/nummer kode for prøvetypen (1 ciffer). Man kan ikke ændre koden for prøvetypen, når der er registreret prøver på den.

Søg en (eller alle) prøvetyper, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7](angiv forespørgsel) - [Prøvetype- kode] (spring over hvis alle søges frem) - [F8](udfør søg).

Prøvetypenavn Indtast prøvetypens navn (frit valg).

Max. længde: 30 karakterer.

Man kan ikke ændre prøvetypenavn, hvis der er registreret prøver på prøvetypen.
Afsnit Indtast koden for laboratorieafsnit. [F9](værdiliste) viser oprettede laboratorieafsnit. [ESC] lukker værdilisten. Man kan ikke ændre laboratorieafsnit, hvis der er registreret prøver på prøvetypen.
Synonym Indtast en kode (tal eller bogstav - to tegn) der skal kunne angive prøvetype når koden skrives forrest i prøvenummeret. Eksemplet viser, at uanset forvalgt prøvetype i fx. dyrkningsprogrammet vil indtastning af 20 foran prøvenummeret angive at det er en bloddyrkningsprøve, fx. "20001000" for prøvenr "B 1000". Synonymet for prøvetypen kan ændres.
Løbenr fra/til Indtast løbenummeret hvorfra og til  prøvetype-serien skal løbe.
Det anbefales at disse seriegrænser løbende rettes i programmet Seriegrænser, specielt hvis det er en anden bruger(-rolle), der blot skal vedligeholde og sikre, at der er et passende antal frie numre til rådighed, og ikke ændre i andre af prøvetypens parametre.
Seriegrænsen kan altid udvides, dvs. at "Løbenr til" øges. Ved årsskifte kan seriegrænserne dog indskrænkes til begge sider, hvis det ønskes.
K rec. (kontrolrecord) Hvis der skal anvendes kontrolrecord på prøvetypen vinges feltet af. Anvendelsen af kontrolrecord kan frit aktiveres eller deaktiveres.
Automatisk løbenr MarkĂ©r om denne prøvetype automatisk skal tildeles et laboratorienummer i det angivne program. Vælges "Generelt", der både dækker Forside og Automatisk rekvisition, vil kontrolrecord automatisk sættes til 'N' (Nej).
Ved valgene "Generelt" eller "Hent rekvisition" kan der endvidere angives, at elektroniske rekvisitioner automatisk godkendes, for de kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvemateriale, der er angivet via knappen "Tilknyt elektronisk undersøgelser, der skal hentes automatisk". Bemærk: Prøvetyper sat op til automatisk nummerering, kan ikke have et kontrolciffer i kontrolrecords større end 99999, da automatisk nummerering begynder ved over 100.000. Største kontrolciffer angives i KMA-oplysninger.
Det kan frit ændres, om rekvisitioner automatisk nummereres og godkendes.
Tilknyt elektroniske undersøgelser, der skal hentes automatisk

Angiv de kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvemateriale, der automatisk skal nummereres og godkendes.
Der kan kun søges blandt de undersøgelser og materialer, der i kombination indgår i et af jeres egne repertoirer.
Man kan også angive en eller flere NPU-koder/egne koder, der udløser, at prøven automatisk nummereres og godkendes i Automatisk rekvisition. Det er kun de NPU-koder/lokale koder, der er knyttet til landsdækkende MDS-koder og som indgår i et af jeres egne repertoirer, du kan vælge blandt. Det er ikke noget krav hér, at hver kombination af undersøgelse og prøvemateriale også er repræsenteret med en NPU-kode/egen kode. Det er kun hvis den elektroniske rekvisition er bestilt med specifikke NPU-koder/egne koder, som skal lede til, at rekvisitionen automatisk godkendes og nummereres, at du angiver dem hér.

Kan frit ændres eller slettes.
Mang (mangelliste) Hvis prøver af denne type skal indgå på mangellister, vinges feltet af. Efter 7 døgn sættes prøven automatisk pĂĄ mangellisten, hvis den ikke er besvaret. Hvis der ønske en anden tid for hvornĂĄr bestemte prøver (kombination af ønsket undersøgelse og prøvemateriale) indgĂĄr pĂĄ mangellisten, opsættes det i besvarelsestid. Det kan frit ændres, om prøver skal eller ikke skal indgå på mangellister.
Stat. kode (statistikkode) Hvis prøver af denne type automatisk skal indgå i statistikker og rapporter vinges feltet af. Det kan frit ændres, om prøver skal eller ikke skal indgå i statistikker.
Rekv. (rekvisitions-udskrivning) Vinges feltet af "lægges" rekvisitioner for prøvetypen automatisk på listen for udskrivning af elektroniske rekvisitioner.
Er der undtagelser for prøvetypen, fx. hvis det gælder en bestemt undersøgelse eller et bestem prøvemateriale, kan der vælges, at rekvisitioner af en specifik mds-kode alligevel altid eller aldrig skal udskrives. Dette valg gøres i programmet Markering for rekvisitionsseddel (koder → Elektroniske svar → Markering for rekvisitionsseddel).
Se i øvrigt om MADS opsætning til modtagelse af elektroniske rekvisitioner.
Markeringen kan frit fjernes eller tilføjes.
B.gd (bioanalytiker-godkendelse) Hvis der skal anvendes bioanalytikergodkendelse vinges feltet af. Bioanalytikergodkendelse fungerer som en forhåndsgodkendelse af alle prøver uanset om de sendes til svarudsendelse eller konferering. Se iøvrigt denne henvisning om  skærmkonferering i MADS. Det kan frit ændres, om bioanalytikergodkendelse skal eller ikke skal være aktiv for prøvetypen.
Farve Hvis der indtastes en farvekode (R (rød) eller G (gul)) vil prøver af prøvetypen have farvemarkering i alle oversigter i Søgerutiner. Farvekoden kan frit tilføjes eller slettes.
Antal dage Indtast antallet af dage mellem prøvetagningsdato og modtagelsesdato. Antallet af dage kan frit ændres eller slettes.
Søgeform Koden bestemmer hvordan prøver søges frem i registreringsprogrammerne. Vælges ingen kode vil prøverne fremkomme efter fortløbende prøvenummer. [F9](værdiliste) viser oprettede søgeforme. [ESC] lukker værdilisten. Søgeformene er oprettet i følgeteksten "SOEGFO", som kun kan ændres af systemudvikleren.
Dyrkning/Prøveanalyser kan det lade sig gøre, midlertidigt at ændre denne rækkefølge ved at benytte knappen "Parametre" dér.
Søgeformen kan frit ændres, aktiveres eller deaktiveres.
For. (svartidsforsinkelse) Hvis prøver af denne type besvares elektronisk, vil der ske en forsinkelse i det antal minutter, du indtaster hér. Forsinkelsen er den tid det tager, før svarene ligger på svarlisten i programmet for elektroniske svar.
Bemærk, at svarene derudover kan være yderligere forsinket ved automatisk svarforsendelse. Denne yderligere forsinkelse er sat op i programmet Serviceprogrammer (Koder → Systemet → Serviceprogrammer).
Kan frit ændres til andet minuttal.
L (lås for opdatering) Angiv antal dage fra prøven er endelig besvaret til der låses for opdatering af prøven. Kan frit ændres.
Regn. (regnskabskode) Regnskabskode, anvendes ved faktureringssystemet. Koderne er oprette i følgeteksten "REGNKD". Kan frit ændres eller slettes.
Bet. (betalingskode) Hvis alle undersøgelser på en prøvetype skal faktureres kunden automatisk, vinges feltet af. Vinges feltet ikke af, vil der ved indtastning af rekvisitionen (Forside-programmet) eller modtagelse af elektronisk rekvisition, kun automatisk markeres betaling for den første anførte undersøgelse.  Kan frit ændres eller slettes.
MiBa Markering medfører at alle prøvesvar for typen overføres til MiBa. Kan frit ændres eller slettes.
Prioriteringskoder Tast [F4](næste blok) efter at have markeret den prøvetype, du vil lægge prioriteringskoder for telefonbesvarelse ind på. Koderne fremkommer i en valgboks når telefonbesvarelse vælges i laboratorieprogrammerne.
I første kolonne vælges den prioriteringskode, som skal kunne angives på prøvetypen. [F9](værdiliste) viser oprettede prioriteringskoder (Følgeteksten Art:TLFPRI). 
Kan frit ændres eller slettes.
Prioriteringsfarve Tast [ENTER] og derpå [F9](værdiliste) for at få vist og farvevalgboksen (se også illustrationen). Klik på den farve, der skal knyttes til prioriteringskoden. Farvekoden er synlig i Telefonbesvarelseslisten. Kan frit ændres eller slettes.
Rekvisitionsprinter kan ændres eller slettes.
Prøvenr. redigering For hver prøvetype er der mulighed for, at sammensætte hvordan stregkoden skal være opbygget - se drop-down listen i programmet - når det udskrives på labelprinter. kan frit ændres.
Ant. labels For prøvetypen kan der sættes et standard antal labels, hvis der fra laboratorieprogrammet udskrives til labelprinter. kan frit ændres.
Afslut Når værdierne er indtastet gemmes prøvetypen ved at trykkes [F10](acceptér).
NB! Prøvetypen kan dog først sættes i anvendelse, når den er knyttet til mindst en ønsket undersøgelse.
Når du er færdig med dine ændringer/rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en Prøvetype
Prøvetypen kan ikke slettes, hvis der er registreret prøver på den, men den kan stilles passiv. Når en Ønsket undersøgelse oprettes, vælges hvilke prøvetyper undersøgelsen skal kunne bruges på. Fjernes prøvetypen for alle de undersøgelser, hvor den er knyttet til, vil det ikke længere være muligt at registrere rekvisitioner på prøvetypen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk