MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Statistikudtræk: Afgr√¶nsningsparametre
Positive prøver

*-mark: Bruges til at markere, at der alene skal søges blandt positive prøver.
Rel.mgd: Begrænser udtræk til prøver med den angivne relative mængde. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Abs: Der kan IKKE laves afgrænsning på absolut mængde. Eksporteres udtrækket i en kommasepareret fil, medtages mængdeangivelserne dog.
Kolber: Begrænser udtrækket til 1/1 eller 1/2 eller 1/3 eller2/2 (osv.) kolber.
Resistens undersøgelse?: Afkryds, hvis du kun vil have de positive prøver, hvor en species har fået foretaget resistensundersøgelse. 
Kun første isolat pr. patient? Afkryds, hvis du kun vil have første isolat pr. patient. Muligheden er kun tilstede, ved udtræksmodellen "Speciesliste" (og "Alle positive dyrkningsprøver" ved afgrænsning af "Positive prøver - Labdata").
Vindue Indsæt antal dage en episode udgør. Når der er markeret, at kun første isolat skal medtages, kan du samtidig angive hvor mange dage (i episodevinduet) der skal gå før en ny episodes første isolat skal medtages. Bemærk at antallet af dage i en episode gælder fra sidste dag isolatet findes til næste dag det genfindes. Skriver du fx. "30" i vinduet, og der hos patienten findes samme isolat med 29 dages mellemrum 3 gang i træk, vil kun det første af disse 3 medtages i udtrækket.
 
Kundegrupper

Felterne for afgrænsning på kundegrupper svarer til felterne Kundetype, Hospital, Intern afdeling, Speciale og Sengeafsnit i MADS' Kundekartotek. For Kundetype og Hospital findes der værdiliste [F9] (liste).

CPR-NR liste

Cpr. nr.: Indtast de ønskede fuldgyldige cpr-numre.
Periode: Angiv for hvilken periode den enkelte patients pr√łvesvar skal hentes.
Hent cpr-numre fra tekstfil: Henter cpr-numre gemt i en tekstfil (.txt). Cpr-numrene skal være linjeadskilte og hvert nummer skrevet uden bindestreg/mellemrum mellem dato og kode.  
Hent cpr-numre fra udtrukket job Henter cpr-numre fra et andet statistikudtræk. Tryk på knappen, indtast jobnummer og underjobnummer i de første felter, derpå [F8] (Udfør søg) og endelig [F10] (Acceptér).
Hent Cpr-numre fra afsnit Knappen giver direkte adgang til en værdiliste.
Hent cpr-numre udfra flagning: Knappen leder til en oversigt over flag. Ved at markere et af flagene og klikke på "udtræk", hentes alle cpr-numre, der har haft laget knyttet til sig i udtræksperioden.
Hent cpr-numre udfra CF-nummer: Henter alle cpr-numre, der i udtræksperioden har haft et CF-nummer knyttet til sig.
Slet CPR-listen: Sletter alle angivne cpr-numre fra listen (ikke fra databasen, men blot fra udtrækslisten ovenfor!).
Afsenderliste

Afsender: Indtast koden for den afsender, der skal findes records fra. Tast [ENTER] eller [PIL NED] for at tilføje flere afsendere. [F9] (liste) bringer dig over i kundekartoteket, hvor du kan søge afsender(-kunden) frem og vælge den med [F12] (valg).
Kundetype Intern afd. Afsnit og Hospital Speciale: Oplysningsfelter. Der kan ikke tastes noget ind i dem.
Alle prøver på patienten hvor der fra nedenstående rekvirenter.....: For Udtræksmodellen "Afsenderliste" (og KUN den model) er det også muligt at angive, at udtrækket samtidig skal indeholde alle øvrige hospitalsprøver (fra alle andre afdelinger) på patienten i samme periode.
Prøvemateriale
Udtrækket begrænses til de records med de(n) prøvemateriale(r), der lægges ind her.  Værdiliste [F9] (liste) findes.
Anatomisk lokalisation
Udtrækket begrænses til de records med de(n) anatomisk(e) lokalisatione(r), der lægges ind her.  Værdiliste [F9] (liste) findes.
Prøvenummerliste

Prøvenr.: Udtrækket begrænses til de records med de(n) prøvenummer(prøvenumre), der lægges ind her. Næste prøvenummer lægges ind længere nede efter [ENTER] eller [PIL NED].
Hent prøvenumre fra tekstfil: Prøvenumrene skal være linjeadskilte og hvert nummer skrevet med type første og prøvenummer dernæst, fx P0312345.
Enkeltanalyser

Analyse 1.kolonne: Vælg analysegruppe. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Analyse 2.kolonne: Vælg analysen, som udtrækket skal begrænses til. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Resultat: Vælg analyseresultat, hvis der kun er analyser med et bestemt resultat, der ønskes i udtrækket. Værdiliste [F9] (liste) findes.
M: Modifikationstegn (>,<,=) skal indsættes, hvis analyseresultat-værdien skal indgå som begrænsende parameter i udtrækket. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Værdi: Resultat-værdi.
Stempler
Udtrækket begrænses til de prøver, hvorpå de(t) angivne stempel/stempler er lagt på. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Ønsket undersøgelse

Undersøgelse: Udtrækket begrænses til de prøver, der ønskes de(n) angivne undersøgelse(r) på.
Tolkning: Undersøgelse skal være angivet. Udtrækket begrænses til de prøver, hvor et svar på en analyseundersøgelse er angivet med den angivne tolkning. Værdiliste [F9] (liste) findes SÅFREMT der i Analysemasker er angivet tolkninger for undersøgelsen.

I Udtr√¶ksmodellen Liste over unders√łgelsestyper er der en s√¶rlig mulighed i afgr√¶nsningen af unders√łgelser. Her kan afgr√¶nses p√• de unders√łgelser, hvor der er et s√¶rligt udfald af en analyse.
I eksemplet er vist, at man kun √łnsker de pr√łver, hvor der er unders√łgt for Clostridium difficile DNA/RNA OG specifikke toxiner er p√•vist.

Species

Nr.: Angiv et unikt nummer (fx "1" for den første bakterie, "2" for næste osv.), der knytter evt. resistensmønster til den enkelte bakterie.
Bak.: Udtrækket begrænses til prøver med de(n) bakterie(r), som angives her. Værdiliste [F9] (liste) findes, og der kan vælges flere bakterier på én gang fra den:
species_valgliste
Rel.mgd: Udtrækket begrænses til prøver med bakterien i netop den angive relative mængde.
Abs: Der kan IKKE laves afgrænsning på absolut mængde. Eksporteres udtrækket i en kommasepareret fil, medtages mængdeangivelserne dog.
Kolber: Udtrække begrænses yderligere til (blod-)prøver med bakterien i 1/1 eller 1/2 eller 2/2 (osv.)  kolber.
I fryser: Udtrækket Begrænses til bakterie, som befinder sig i fryser(-kartoteket).
Analyse: (nedre blok) For hver bakterie kan angives, om der skal findes prøver, hvor en bestemt resistens og/eller forgæring er tilstede. Angiv antibiotika og husk at angive SIR-værdi. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Bemærk: Tolkningen (SIR eller resultatværdi) er styrende. Søger du bakterier som er testet mod forskellige antibiotika med samme SIR, fx. E.coli hvor Cipro eller Ampi er 0 (resistent), tælles bakterien kun hvor begge er opfyldt. Derfor skal bakterien angives første gang ("Nr." = 1) ved søgning på dem, som er 0 til Cipro og en gang mere ("Nr." = 2) for 0 til Ampi. Anderledes er det med søgning på alle følsomheder for samme antibiotika. Her kan bakterien skrives én gang, mens alle SIR skal nævnes på hver sin linje i Resistens-blokken.
SIR: (nedre blok) Hvis en analyse angives SKAL tolkning (SIR eller resultatværdi) angives.
Registreret?: (nedre blok) Anvender afdelingen resistens-regler, kan udtrækket her begrænses til de prøver, hvor en resistens faktisk er testet på bakterien. Skriv da JA. Står den blank, vil alle species med denne resistens uanset test, findes.
Kun første isolat pr. patient? Afkryds, hvis du kun vil have første isolat pr. patient. Muligheden er kun tilstede, ved udtræksmodellen "Speciesliste" (og "Alle positive dyrkningsprøver" ved afgrænsning af "Positive prøver - Labdata" - se ovenfor).
Vindue Indsæt antal dage en episode udgør. Når der er markeret, at kun første isolat skal medtages, kan du samtidig angive hvor mange dage (i episodevinduet) der skal gå før en ny episodes første isolat skal medtages. Bemærk at antallet af dage i en episode gælder fra sidste dag isolatet findes til næste dag det genfindes. Skriver du fx. "15" i vinduet, og der hos patienten findes samme isolat med 14 dages mellemrum 3 gang i træk, vil kun det første af disse 3 medtages i udtrækket.
Projekt
Projekt: Udtrækket begrænses til de prøver, der indgår i de anførte projekter. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Resistensanalyser

Analyse: Udtrækket begrænses til de prøver, hvor de(n) angivne resistensmåling er udført på prøven.  Værdiliste [F9] (liste) findes. Det forudsætter ikke, at Afgrænsningsparametret Species er anvendt, men hvis Species er afgrænset, kan det kombineres.
SIR: SIR-værdi skal angives. Hvis flere SIR-værdier for samme antibiotika skal angives, skrives antibiotika'et på flere rækker.
Mængde:
Første felt: Operator indtastes (">", "<" eller "=")
Andet felt: Mængde/Zonestørrelsen. Feltet kan anvendes alene (mængde)eller som supplement til SIR (zonestørrelse). Du vil så findes de prøver eller species, hvor zone eller mængde for den valgte analyse er større end (>), mindre end (<) eller lig med (=) den angivne størrelse.
Det er også muligt at søge på udvalgte E-tests.
Diverse kriterier
Afsnit: Udtrækket begrænses til angivne Laboratorieafsnit. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Kategori: Udtrækket begrænses til angivne Prøvekategori. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Status: Udtrækket begrænses til prøver med angivet status (fx. modtaget, i arbejde, udskrevet, godkendt læge etc.). Værdiliste [F9] (liste) findes.
Aldersbegrænsning
Fra - Til: Bemærk at alder angives i dage. Udtrækket begrænses til de personer der har alderen i dage fra og med dagen i første kolonne til og med dagen i anden kolonne. Husk medregning af skudår!
Køn: K (kvinde), M (mand) A (andet).
Prøvetyper
Prøvetyper: Udtrækket begrænses til prøver, der er tilskrevet de anførte prøvetyper. Værdiliste [F9] (liste) findes. Der kan være meget fornuft i at lægge begrænsning ind hér også. Det gør store udtræk noget hurtigere.
Mikroskopi
Bakterie/gærsvampe: Udtrækket begrænses til prøver, hvor der ved mikroskopi er fundet en af angivede bakterier/svampe/parasitter. Værdiliste [F9] (liste) findes.
Mængde: Udtrækket begrænses til prøver, hvor der ved mikroskopi er fundet bakterien/svampe/parasit i angivet mængde.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk