MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Resistens-regler
Introduktion
I programmet resistensregler kan et fund yderligere anskueliggøres eller suppleres i besvarelsen. Resistensreglen kan foreslå en resistens, der ikke er testet på bakterien. Resistens-regler virker KUN i Dyrknings-programmet!
I generelle regler (alle bakterier) kan der angives "?" for SIR-værdien for den analyse, der er betingelse for, at reglen træder i kraft. Hvis blot analysen er foretaget (uanset følsomhed) eller testet mod gruppemasken, træder reglen i kraft.
Der kan oprettes resistens-regel for flere prøvematerialegrupper på én gang. Resistensregler kan annulleres for bestemt k√łn, alder og kundetype.
Bemærk at resultatet af resistensregler først vises i dyrkningsprogrammet efter du har tastet [F2] (besvar) eller klikket på "vis svar" på prøven.

EKSEMPEL 1 i PDF-FORMAT  POWERPOINT-FORMAT
EKSEMPEL 2 i PDF-FORMAT  POWERPOINT-FORMAT

Oprette eller ændre en resistensregel
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.  

køn alder kundetype

[EKSEMPEL 1: Generel regel, dvs. alle bakterier]

 

køn alder kundetype

[EKSEMPEL 2: Bakteriespecifik regel]

 

Forskrift
Feltnavn(samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny) resistensregel Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) resistensregel
I gennemgangen af felterne skelnes mellem de betingelser, der ALLE skal til for at reglen virker, og de hændelser reglen medfører. Under hvert felt vil være angivet om feltet dækker en BETINGELSE eller en HÆNDELSE.
Bakterie
0 / 12
Indtast nummer for den bakterie reglen skal knyttes til. Taster du 0 er resistensreglen generel, dvs. knyttet til alle bakterier.

BETINGELSE

Søge en resistensregel, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7] (angiv forespørgsel)[bakterie] + [regelnr.][F8] (udfør søg).
Regelnr.
2 / 15
Indtast et regelnummer. For samme bakterie må der ikke være to forskellige regler med samme regelnummer. Inden du opretter reglen kan du evt. søge på bakterienr. og se hvilke regler og reglnumre, der evt. allerede er oprette. Se ovenfor. Regelnummeret kan ændres, men ikke til et andet eksisterende regelnummer på samme bakterie. 
Regel pr. bakterie
Regel pr. bakterie
[EKSEMPEL 1]
Feltet er kun synligt, hvis det er en generel resistensregel, dvs. for alle bakterier. Markering bestemmer om reglen gælder pr. bakterie ['vinget af'] eller pr. prøve  ['tomt']. Regler der gælder pr. bakterie gennemføres altså lige så mange gange, som antallet af forskellige bakterier. Du kan frit ændre reglen til det modsatte.
Skal bakterie stå alene på svaret?
Skal bakterie stå alene på svaret?
[EKSEMPEL 2]
Feltet er kun synligt, hvis det er en bakteriespecifik regel. Markering ['vinget af'] bestemmer om reglen kun virker når der er fundet denne ene bakterie (monokultur) eller ['tomt'] virker når der er fundet en eller flere bakterier. Du kan frit ændre reglen til det modsatte.
Svartekst 1&2
Methicillin dækker penicillinasestabile...
Indtast evt. uddybende svartekst. De to felter svarer henholdsvis til linie 1 og 2 i svarteksten.
Feltet kan stå tomt.

Max. længde: 40 karakterer pr. linje. HÆNDELSE

Svarteksten kan frit ændres eller slettes. De to felter svarer henholdsvis til line 1 og 2 i svarteksten.
Analysegruppe
R
Indtast analysegruppe for den analyse (her R for resistensanalyse) der skal kunne gå ud på svarsedlen, alene som en forventning om følsomhed. [F9] (værdiliste) viser alle analysegrupper. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt, hvis reglen ikke skal medføre at en erstatningsanalyse svares ud. Det kan være reglen alen skal medføre at ved et bestemt fund, svares en bestemt tekst ud.

HÆNDELSE

Analysegruppen kan ændres eller slettes. [F9] (værdiliste) viser alle analysegrupper. [ESC] lukker værdilisten. 
Analysenr.
287 / 11
Indtast analysenummer på den analyse, 'erstatningsanalyse', der skal kunne gå ud på svaret. [F9] (værdiliste) viser alle analysenumre. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt, hvis reglen ikke skal medføre at en erstatningsanalyse svares ud.

HÆNDELSE

Analysenummeret kan ændres eller slettes. [F9] (værdiliste) viser alle analysenumre. [ESC] lukker værdilisten. 
Standardværdi
2
Indtast standardværdi for følsomhed, der skal kunne gå ud på svaret. [F9] (værdiliste) viser koder for standardværdier. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt, hvis reglen ikke skal medføre at en SIR-værdi svares ud. Følgeteksten SIR definerer værdilisten.

HÆNDELSE

Standardværdi kan ændres eller slettes. [F9] (værdiliste) viser koder for standardværdier. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt.
Kan udskrives alene
Kan udskrives alene
Ved markering i feltet vil reglen gennemføres, selvom det ene og alene er 'erstatningsanalysen', der udskrives på bakterien. Er feltet umarkeret vil erstatningsanalysen kun udskrives såfremt andre analyser også udskrives på bakterien. Feltet kan frit markeres eller slettes.
Skal med på svar
Skal med på svar
Ved markering i feltet vil reglen gennemføres på normal vis, dvs. både i oplysninger i dyrkning, konferering og på svaret. Er feltet umarkeret vil reglen virke "internt i MADS",  men ikke på svaret. I den enkelte bakteries resistens-indtastning i Svarkonfereringen vil reglen virke således, at erstatningsresistensen (den reglen indsætter) vil være synlig, men ikke angivet til at gå ud med svar. Det kan lægen så tage stilling til fra prøve til prøve i svarkonfereringen, om reglen alligevel skal virke i svaret. Feltet kan frit markeres eller slettes.
Materiale
11
Indtast koden for det/de prøvematerialegrupper reglen skal gælde. [F9] (værdiliste) viser alle oprettede prøvematerialegrupper. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt, hvis reglen skal gælde alle prøvematerialer.
Gå evt. til næste blok med [F4] (næste blok).

BETINGELSE

Du kan frit ændre eller slette materialekoderne. [F9] (værdiliste) viser alle materialekoder. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Køn
køn
Indtast koden for de(-t) køn (K/M/U for kvinde, mand eller ikke defineret) reglen IKKE skal gælde. Feltet kan stå tomt, hvis reglen skal gælde alle køn.
Gå evt. til næste blok med [F4] (næste blok).

BETINGELSE

Du kan frit ændre eller slette angivelse af k√łn, hvor reglen IKKE skal g√¶lde. [F9] (værdiliste) viser koderne for k√łn. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Alder
alder
Indtast patientalder (</>/= for mindre end, større end eller lig med) hvor reglen IKKE skal gælde. Alder angives i √ÖR. Der kan angives flere, hvis reglen hverken skal gælde patienter yngre end eller ældre end antal år. Feltet kan stå tomt, hvis reglen skal gælde alle aldre.
Gå evt. til næste blok med [F4] (næste blok).

BETINGELSE

Du kan frit ændre eller slette aldersbegr√¶nsningerne for reglen. Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Kundetype
kundetype
Indtast koden for de(-n) kundetype(-r) reglen IKKE skal gælde for. [F9] (værdiliste) viser oprettede kundetyper. [ESC] lukker værdilisten. Feltet kan stå tomt, hvis reglen skal gælde alle kunder.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).

BETINGELSE

Du kan frit ændre eller slette kundetype-begr√¶nsningen. [F9] (værdiliste) viser oprettede kundetyper. [ESC] lukker værdilisten.
Gå til næste blok med [F4] (næste blok).
Analyse (gruppe)
R
Indtastes analysegruppen for de(n) analyse(r), der gør at reglen udføres - reglens betingelse. Alle betingelser (også alle analyser) skal være tilstede for at reglen gennemføres. Er der angivet 3 analyser, men kun to er gennemført, virker reglen ikke.
Omvendt behøver der ikke være nogen betingelse, hvis det eneste reglen skal, er at angive en tekst ved bestemte fund. Så vil resistensmasken heller ikke forhindre reglen!
Det er også muligt, at angive andre analyser end resistensanalyser, som betingelse for at reglen virker. Det er dog et krav, at disse andre analyser (fx forgæringer) ligger på resistensrækker, for ellers kan reglen ikke aktiveres.

BETINGELSE

Hver analyse kan tilføjes med [F6] (ny record)eller slettes med [SHIFT + F6] (slet record).
Analyse (nr.)
203/201/210...
Indtast analysenummer for de(n) analyse(r), der gør at reglen udføres - reglens betingelse.

BETINGELSE

Analysenr kan ændres, men ike slettes med mindre analysegruppe-angivelsen også slettes.
Resistenskode
0 / 2
Indtast den følsomhed bakterien skal have for analysen, for at reglen udføres. Følgeteksten SIR definerer værdilisten.
For generelle regler (altså alle bakterier - se ovenfor) kan der angives "?" hvis reglen skal træde i kraft, uanset hvad følsomheden (SIR-værdien) er.

BETINGELSE

SIR-værdien kan ændres, men ikke slettes med mindre hele analysen slettes.
På svar
På svar
Indtast om den analyse, der betinger reglen, også SKAL udskrives for at aktivere reglen.

BETINGELSE

Feltværdien kan frit ændres.
Test (mod gruppemasken)
Test
Markering angiver at analysen testes mod gruppemasken i stedet for en indtastet værdi. Dvs. når denne betingelse træder i kraft, så sker det alene hvis gruppemasken (bakteriegruppen) har forkodet analysen og standardværdien, og der ikke er gemt en registrering på resistensen. Er der flere analyser, behøver de ikke alle have samme markering for test (mod gruppemaske).

BETINGELSE

Feltværdien kan frit ændres.
'- svar'(minus svar)
'-svar' 
[EKSEMPEL 2]
Feltet er kun synligt, hvis det er en bakteriespecifik regel. Markering i feltet betyder, at reglen ikke træder i kraft hvis dette antibiotika udskrives på svar. Feltværdien kan frit ændres.
Afslut Når værdierne er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved resistensreglen er oprettet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er ændringerne gemt. Bemærk, at reglen først er synlig på "vis svar" (i MADS), når prøven er besvaret ([F2] (besvar))
Slette en Resistensregel
Det er muligt at slette en resistensregel med [SHIFT + F6] (slet record). Historiske svar vil blive gemt med de svar tekster eller resistenser, som blev udført via reglen. Hentes prøven ind i arbejde igen vil nye svar dog ikke blive påført ændringer fra den slettede regel.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk