MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Analyser
Introduktion

I programmet Analyser opretter og ændrer man den grundlæggende opsætning for en laboratorieanalyse. Laboratorieanalyser omfatter alle former for test/procedurer i laboratoriet (ELISA, Antistof, Resistens, Biokemi, forgæringer, PCR mm.). Hvis du skal knytte analysen til en analyseundersøgelse oprettet i ønsket undersøgelsestype, skal analysen og undersøgelsen sammenkædes i programmet analyseMasker.
Man kan få et overblik over oprettede analyser og analyser knyttet til undersøgelser i udskriftstabellerne (MADSmenu: Rapport -> Tabeludskrifter -> Analyseudskrift eller Udskrift af analyser/undersøgelse).

Resistensanalyser, E-test og forgæringsanalyser knyttes til en række i Resistens- og forgæringsrækker.

Overførsel af MiBa-koder for analyse og resultat sættes delvist op i Analyser.
Mapning til MiBa-analysekoder, som ganske vist ikke overføres endnu til MiBa, sættes op i analyser.
Mapning af resultatkoder for bakterieanalyser (forgæring, resistens etc) sættes op i den Følgetekst, fx SIR, FRG og PCN, som analysen henter sine resultatkoder fra. Det har altså betydning hvilken resultakode-type man knytter til analysen, der testes på en bakterie.
Mapning af resultatkoder for analysefund sættes op i Resultatkoder - fund.
Mapning af egenskaber for bakterier sættes op i Egenskabsregler.

Se i øvrigt denne gennemgang af mapning til MiBa-koder.

Oprette eller ændre en analyse

Opsætte analyse til MiBa-besvarelse

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) analyse Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) analyse
Gruppe
R - Resistens /
D - DNA/RNA amplifikationsmetoder

Feltet udfyldes med bogstavet for den analysegruppe, analysen skal tilhøre. [F9] (værdiliste) viser en liste med de faste analysegrupper. [ESC] lukker værdilisten.
Kun analysegrupperne "R" (Resistens) og "Y" (E-test) kan komme med pĂĄ svar fra Dyrkning.
Forgæringsanalyser skal oprettes under gruppe "B".
PCR-analyser oprettes under gruppe "D".
Alle analyser kan lægges på resistens-rækker og forgærings-rækker.
Alle andre analysegrupper end "R", "Y" og "B" kan knyttes til Virologiske-serologiske analyseundersøgelser i Analysemaske. I analysemaske bestemmes om analysen skal gå med ud på et virologisk-serologisk svar.

Udvalget af analysegrupper er oprettet i følgetekster (art=ANA). Bør kun ændres i samråd med Flemming Christensen!

Obligatorisk. Max. længde: 1 karakterer.

I feltet søges den analysegruppe, analysen tilhører. Brug tastaturrækkefølgen [F7](angiv forespørgsel) - [Analysegruppens initial] - [F8](udfør søg). [F9] (værdiliste) viser en liste med de faste analysegrupper. Da analysen er defineret ved kombinationen af analysegr. og analysenr., kan analysen ikke ændre tilhørsforhold til en analysegruppe. [ESC] lukker værdilisten.
Analysenr
408 - Ampicillin /
173 - CMV DNA kvantitativ (Cobas6800)
Analysen tildeles en talkode (op til 999). [F9] (værdiliste) viser en liste med frie numre inden for den valgte analysegruppe. [ESC] lukker værdilisten.

Obligatorisk. Max. længde: 3 karakterer.

I feltet søges analysenummeret, som findes på tværs af analysegrupperne, hvis ikke analysengruppen forinden er valgt. Brug tastaturrækkefølgen [F7](angiv forespørgsel) - [Analysegruppens initial] - [F8](udfør søg).
Analysenummeret kan ikke ændres.
Analysenavn
Ampicillin /
DNA/RNA amplifikationsmetoder
Analysen tildeles et navn, der vil være det, som optræder på svaret. Ved papirsvar optræder navnet som det, der angives i feltet Navn på svar (se herunder), hvis det er udfyldt.

Obligatorisk. Max. længde: 55 karakterer.

Analysenavnet kan ikke slettes, men det kan ændres.
Navn på svar
Ampicillin
I feltet kan angives et navn, der i stedet for analysenavnet (se ovenfor), anvendes i svarene.  Kun de første 15 karakterer optræder pĂĄ svaret!

Obligatorisk. Max. længde: 15 karakterer.

Navnet kan frit tilføjes, ændres eller slettes. 
Forkortet navn
Ampi. MH (AMP10) ox /
CMV DNA kvantitativ
Analysen kan gives et forkortet navn.

Valgfrit. Max. længde: 20 karakterer.

Man kan frit ændre eller slette et forkortet navn til en analyse.
Landsnummer
AMP.
Bruges i forbindelse med indberetning til Danres og EARSS.
Se ogsĂĄ: landskoder-antibiotika (EARSS-manual 2005)

Valgfrit. Max. længde: 3 karakterer.

Man kan frit ændre, tilføje eller slette et landsnummer til en analyse.
Modifikation
(markering)
Modifikation angiver om analyseresultatet (fundværdien) skal kunne modificeres med > (større end) og < (mindre end).

Valgfrit.

Feltet kan ændres.
Fundværdi
(markering)
Indtastningen bestemmer om fundværdien (analyseresultatet) overhovedet skal registreres i udtastningen.

Valgfrit.

Feltet kan ændres.
Antal decimaler
0 / 3
Antal decimaler bestemmer med hvor mange decimaler (0 - 9 decimaler) man skal angive værdien for det fundne (analyseresultatet). Bemærk: Under indtastningen af fundværdi i "Prøveanalyser"/"Analysebesvarelse" skal alle decimaler, som er bestemt her, angives, HVIS der er markeret i feltet Fast dec..

Obligatorisk. Max. længde: 1 karakterer.

Man kan frit ændre, tilføje eller slette  antallet af decimaler ved angivelsen af fundværdi.
Fast dec.
(markering)
Markering angiver, at alle decimaler SKAL angives i analyseresultat. Ingen markering angiver blot, at der maksimalt kan angives det antal decimaler, der er angivet i Antal decimanler.

Valgfrit.

Feltet kan ændres.
Interval
Interval fra / til
I Interval bestemmes den laveste og den højste værdi, der må registreres som fund.

Valgfrit. Max. længde: 10 karakterer (i hvert felt).

Man kan frit ændre, tilføje eller slette  intervalværdier.
Faktor 10 i
3
Overført værdi fra analyseapparat divideres med 10 i faktorværdi, dvs. med angivelse af "3" vil en overførsel fra apparaturet med værdien "1000" vises i MADS som "1 (* 10³)".

Valgfrit. Max. længde: 1 karakterer.

Feltet kan ændres.
Max værdi
10000
For værdier over anført grænse vil decimaler skæres væk, dvs. i eksemplet vil der i MADS stĂĄ 9,999 (* 10³), men 10 (* 10³).

Valgfrit. Max. længde: 1 karakterer.

Feltet kan ændres.
Enhedsbetegnelse
10*3 IU/ml
Enhedsbetegnelse angiver med hvilken enhed fundværdien (analyseresultatet) skal angives.

Valgfrit.  Max. længde: 25 karakterer.

Feltet kan frit ændres eller slettes.
Resultatkoder
SIR - SIR-koder
Til forskellige analysegrupper kan der være et behov for, at kunne registrere forskellige resultatkoder/-værdier. Her knytter man et sæt af koder/værdier gennem en bogstavskode (3 bogstaver) til analysen. [F9] (værdiliste) viser en liste med de oprettede resultakode-sæt. [ESC] lukker værdilisten.

Sættene af resultatkoder er samlet i følgetekster (art=ARS), som er tilgængelig her i feltet. Dén følgetekst må IKKE ændres! Hvert tilgængeligt sæt af resultatkoder er ogsĂĄ følgetekster:
DIA = Diagnostiske tabs resultatkoder,
FRG = Resultatværdier ved forgæring,
GMK = Mikroskopi resultatværdier
PCN = PCN resultatværdier
SIR = SIR koder.
I hver af disse følgetekster kan I tilføje/ændre koder-tekster, som I evt. mangler registrering af analysreresultatet, og kun slette/ændre kodeværdier, der ikke er anvendt på prøver.

Valgfrit.

Feltet kan frit ændres eller slettes.
Antibiotika grp.
R - resistens
Hvis antibiotika er knyttet til en antibiotikagruppe, vises det hér.

Visningsfelt.

Antibiotika
9001 - Ampicillin
Hvis antibiotika er mappet til en antibiotikagruppe, af hensyn til ikke at svare varianter af samme antibiotika ud flere gange på samme prøve, vises antibiotikagruppen hér.

Visningsfelt.

Status
0 - Aktiv
Analysens status skal være "0" (aktiv) for at kunne anvendes. Skal analysen ikke længere kunne anvendes sættes status til "1" (inaktiv).

Obligatorisk.

Analysens status kan ændres.
Ændres status til inaktiv vil resistensen på gamle prøver forsat være synlig i bĂĄde resistensoversigten og forgæringsanalyserne pĂĄ bakterien og i de historiske svar. NĂĄr analysen er sat inaktiv er den ikke synlig i søgning pĂĄ enkeltanalyser i Dyrkning. Analysen skal dog fjernes fra resistensrækken eller forgæringsrækken for ikke længere at være synlig pĂĄ rækken i Dyrkningsprogrammet.
Oversigt over standardværdier & masker pr. bakteriegruppe
Gruppe
00
Dette er en oversigt, som viser hvordan resistensanalyser stĂĄr som standard i forhold til tolkning og besvarelse. Der kan ikke oprettes eller foretages ændringer hér, men istedet i modulet Gruppemasker.
Kolonnen viser hovedgruppers inddeling. Man bevæger sig gennem kolonnerne med [PIL NED/PIL OP].
 
Gruppe
00
Kolonnen viser underinddelingen.  
Tekst
Diverse
Kolonnen viser bakterienavne.  
Med på svar
Nej
Kolonnen angiver om resistensanslysen som standard går med besvarelsen ud for bakterien.  
Sir
? - Resistens ukendt
Sir indeholder koden for standardtolkningen af resistens.  
Afslut Når oplysningerne vedrørende analysen er indtastet trykkes [F10] (acceptér), hvorved analysen er oprettet og gemt. Når du har foretaget dine rettelser til analyseoplysningerne, trykker du [F10] (acceptér), hvorved ændringerne gemmes.
Blokmenu
Analyser
Mapning
Analyser: Viser billedet hvor analyser oprettes eller ændres.
Mapning: Viser billedet, hvor du analyser mappes til MiBa-koder
Analysegruppe
R - Resistens
Markér analysegruppen resistens.
Analyse - Forkortet tekst
12 - Vanco
Markér en analyse, der skal mappes til en MiBa-kode
Mibatabel
108
Vælg den kodekvalifikator, der passer til typen af oplysning. [F9] (værdiliste) viser de Miba kodekvalifikatorer, som er oprettet i MADS. 108 er "miba: Antibiotics".
Mapningstabel
10112 - Vancomycin
Vælg den MiBa-kode (MiBa-antibiotikanummer), der skal mappes til MADS-koden (analysekode). [F9] (værdiliste) viser alle Miba antibiotikanumre.
MiBa?
(markering)
Markering i kolonnen medfører, at resistensoplysningen overføres til MiBa.
Slette en analyse
En analyse kan ikke slettes, når den er knyttet til en prøve. Analyser kan sættes "inaktive", men de bør ikke ogsĂĄ slettes fra fx analyseMasker, da gamle analyseresultater sĂĄ ikke er synlig. Analysen kan dog slettes fra Mikrotiter opsætning eller fjernes fra Resistens- og forgæringsrækker, uden resultatet forsvinder.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk