MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
KMA-oplysninger
Introduktion
I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx indstillinger vedr. svaropsætning, rekvisitionsregistrering og elektronisk rekvisition og svar.
Følgende nyere funktioner aktiveres også fra KMA-oplysninger:
  • Angivelse af prøvetype for videresendte prøver samt stempel til originalrekvirenten.
  • E-test kan medtages i svar i forskellige former. Markering for disse sker i fanebladet Diverse parametre.
  • Ved manuel rekvisition kan MADS automatisk teste for om MDS-koden findes i afdelingens repertoriefil, dvs. om koblingen af materiale, lokalisation og ønsket undersøgelse udføres i netop afdelingens laboratorium.
  • Prøvenummer-forslag kan aktiveres, hvis MADS skal forslĂĄ næste prøvenummer ved registrering af rekvisition under samme prøvetype.
  • Automatisk betaling fra kopisvarmodtager kan aktiveres.
  • Protokollen og konverteringsform der følges ved elektronisk rekvisition/svar angives her.
  • Angivelse for, om MADS skal hĂĄndtere konstruerede cpr-numre som fuldgyldige cpr-numre.
  • Mulighed for, at markere i KMA-oplysninger, at der kun kan scannes Ă©n kolbekode ad gangen, hvefter rekvisitionsprogrammet lukkes.
Oprette eller ændre en KMA-oplysning
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
 
EKSEMPEL
 
EKSEMPEL
 
EKSEMPEL
 
EKSEMPEL
 
EKSEMPEL
Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) KMA-oplysning Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) KMA-oplysning
Generelt
Navn, Hospital, Adresse
Klinisk mikrobiologisk afdeling - DEMO
Opret afdelingens navn og adresse. Oplysningerne anvendes bl.a. i forbindelse med fakturering. Oplysningerne kan ændres.
Diverse parametre
Bloddyrkning
Materialekode 16
stempelkode 89
std. besvar J og
Max tid 5,7
Ved en samlet besvarelse af afdelingens negative bloddyrkninger i programmet "Besvar negative bloddyrkninger - manuel", angives her materialekoden for bloddyrkninger, stempelkoden for den tekst der skal knyttes til en negativ bloddyrkning og standard besvarelsen ("J" (ja) / "N" (nej)) for om prøven automatisk skal lægges på besvarelseslisten.
 Anvendes BacAlert automaten kan MADS medsende den angivne "Max tid" i antal døgn, der bestemmer hvornĂĄr en bloddyrkning betragtes som negativ. Max tid kan ogsĂĄ bestemmes pr. prøvemateriale (igen KUN BacAlert), hvor andre prøver i automaten har en anden max-tid end bloddyrkninger. PĂĄ andre bloddyrkningsautomater (end BacAlert) sættes max tid pĂĄ automaten (eller automatens styrings-pc). For automatisk besvarelse af negative bloddyrkninger via programmet Besvar negative bloddyrkninger - automatisk anvendes opsætningen sat i Bloddyrkning.
Oplysningerne kan ændres. Standard Max tid kan ændres. Max tid kan også bestemmes pr. prøvemateriale (igen KUN BacAlert), hvor andre prøver i automaten har en anden max-tid end bloddyrkninger.
Diverse parametre
Svarkonferering
Scanner anvendes
(markering)
Der kan angives J/N. "J"  bevirker, at der i svarkonfereringen ĂĄbnes et standardfelt til søgning pĂĄ prøverne via stregkode. Scanning af ny prøve udløser en besvarelse [F2] (besvar) af den foregĂĄende prøve. Angivelsen kan ændres.
Diverse parametre
Journalskabelon
?
KMA:
KLINIK:
BEH:
#
Den skabelon, der angives hér, kan kaldes frem i patientjournalen, ved at taste [F12] (valg). Angivelserne kan frit ændres.
Diverse parametre
Svarudskrivning
Program til svarudskrivning U
Antal resistenskolonner 2
afdelingsprint (markering)
Disse parametre sættes op i forhold til valg af layout på papirsvar. Opsættes sammen med MADS-gruppen.
Svaret kan udskrives direkte til kundes printer, hvis afdelingen er i netværk med KMA. Muligheden aktiveres hér (markér afdelingsprint), mens angivelsen af kundens printer sker i kundeopsætningen i kundekartoteket.
Angivelserne kan ændres, men det bør gøres i samråd med mads-udviklergruppen.
Diverse parametre
Dyrkningsprogram
Markering for første species
Identifikation udfra flagning
Pladeoversigt ved skift af bakterienr.
E-test vises i redigeret form
Markering i øverste felt vil medføre en gul fnut () i dyrkningsprogrammets species-blok ud for en bakterien, hvis det er første gang bakterien findes hos patienten i kalenderåret. Markering i "Identifikation udfra flagning" vil kunne give en gul fnut, hvis der efter en given periode skal ske en identifikation af bakterie(-erne) hos patienter med flag. Opsætningen af "Identifikation udfra flagning" sker i Adm. af flag.
Angiv fra valglisten om E-test skal med pĂĄ svar og i hvilken form:

medfører at:

E-test indgĂĄr hverken i papirsvar, Vis svar eller elektronisk svar

Angivelserne kan ændres.
Diverse parametre
Cprnummer opbygning
Fødselsdatoformat DDMMYY
Antal cifre i kode 4
Moduluscheck 11
Feltet anvendes, hvis MADS skal kunne bruges med anden type opbygning af cpr-numre end den danske, fx med færøske P-tal. Angivelserne kan ændres.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Reg. af afsender S
Indtastningen her bestemmer hvilken form værdilisten har for afsenderfeltet i forsideindtastningen. "S" vil medføre at søgning på afsender vil ske i kundekartoteket. "N" vil medføre at søgning på afsender vil ske i en særlig kundeoversigt. Indtastningen kan frit ændres.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Max løbenummer ved kontrolrecord 099999
Mulighed for at angive højste ciffer, der kan påføres kontrolrecord. Hvis automatisk omnummerering er slået til for en prøvetype, kan højste kontrolciffer være 99.999. Automatisk tildelte laboratorienumre kan IKKE påføres kontrolrecord, og begynder derfor (som oftest) ved 100.000. Kan ændres.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Reg. af speciale?
(markering)
Markering medfører at stamspeciale (hvilken sygehusafdeling patienten oprindelig kom fra) vil kunne registreres i programmet Forside. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Sidste rekvirent?
(markering)
Markering medfører, at sidste patientprøves rekvirent, automatisk indsættes ved indtastning af ny rekvisition for patienten. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Sidste kopimodtager?
(markering)
Markering medfører, at sidste patientprøves kopisvarmodtager, automatisk indsættes ved indtastning af ny rekvisition for patienten. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Indikation ud pĂĄ svar?
(markering)
Markering medfører, at indikation er forkodet til at medtages på svaret. For den enkelte prøve, kan det annulleres i programmet Forside. Markering kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Test pĂĄ repertoire
(markering)
Markering medfører kontrol i Forsideprogrammet af om koblingen mellem materiale, lokalisation og ønsket undersøgelse (MDS-koden) findes i afdelingens repertoirefil. Dette er også en forudsætning for at en manuelt rekvireret undersøgelse vil kunne besvares korrekt elektronisk. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Konstrueret cpr.nr.
(markering)
Markering tillader at konstruerede cpr-numre af MADS opfattes på samme måde som valide cpr-numre. Det betyder fx. at konstruerede cpr-numre også kan slåes op i amts-registret i registreringsprogrammerne. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Prøvenr - forslag
(markering)
Markering gør, at MADS foreslår næste prøvenummer ved registrering af rekvisitioner under samme prøvetype. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Betaler
(markering)
Markering gør, at kopisvarmodtager default faktureres for prøven. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Markering for udskudt
(markering)
Markering medfører, at prøven først få status af "i arbejde" et døgn senere. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
2D scanning
(markering)
Markering gør, at 2D scanning kan anvendes i Forside-programmet. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Overskriv navn ved 2D scanning
(markering)
Markering gør, at patientnavnet overskrives ved 2D scanning, hvis MADS allerede kender cpr-nummeret. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Webservice - cpr
(markering)
Markering tilvælger webservice på cpr-numre. Når den er markeret dukker et ekstra felt frem, Kald pr. rekvisition?. Markeres det vil der også ske et kald for alle de cpr-numre, som MADS i forvejen kender, dvs. kontrol på hver eneste cpr-nummer. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Kobling af rekvisitioner
(markering)
Markering medfører, at MADS spørger om den elektroniske rekvisition skal kobles til en tidligere prøve fra samme patient med samme prøvemateriale og lokalisation. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Tildel batchnummer?
(markering)
Markering medfører, at MADS tildeler batchnummer til prøver på samme patient fra samme rekvirent på samme prøvemateriale og taget på samme tid. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Forsideindtastning
Der mĂĄ kun scannes en kolbe af gangen
(markering)
Markering medfører, at MADS lukker rekvisitionsprogrammet efter scanning af hver kolbekode, således, at der altså kun kan registreres én kolbe ad gangen. Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
Rekv. programmer
Installationsoplysninger
Stinavn
\\onerm.dk\nfpdata\Application\MADS
Disse bør opsættes i dialog med MADS-gruppen.
Hvis MADS afvikles på en applikationsserver i et Citrix-miljø markeres feltet Mads afvikles på Citrix server. Hvis PATH til eksekverbare filer i MADS ikke er angivet i miljøvariabler, skal stien til filerne angives i "stinavn".
Markeringen kan fjernes eller tilføjes.
SIR-værdier
Værdi for resistens:
0 resistent
Værdi for fuld følsom:
2 fuldt følsom
Værdi for intermediær 1:
1 Nedsat følsomhed
Værdi for intermediær 2
Indtast Standardværdierne for SIR, så MADS automatisk finder korrekt tekst for bestemt SIR-tal. Værdi for "resistens" og "fuldt følsom" skal som minimum være udfyldt. Bør ikke ændres så snart første prøve med resistensværdi er gemt.
Elektronisk kom.
Elektronisk dataudveksling
Mapning
Dannet Mapning
Valg på listen afgør hvillken konverter, der skal bruges ved omdannelse af elektronisk data til/fra MADS. Sættes op i samråd med MADS-gruppen. Kan ændres.
Elektronisk kom.
Elektronisk dataudveksling
Protokol
Edifact og XML
Ved listevalg angives den protokol elektroniske rekvisitioner/svar konverteres efter. Udveksles der både til praksis og EPJ-system, vælges "Edifact og XML". Kan ændres.
Elektronisk kom.
Elektronisk dataudveksling
Rekvisitionsudskrift
Rekvisitionsseddel - A5 model 3
Ved listevalg vælges hvliken type rekvisitionsudskrift, der ønskes. Kan ændres.
Elektronisk kom.
Elektronisk dataudveksling
Epj-system
MidtEpj
Vælg det EPJ-system egen afdeling er knyttet til. Bruges ved besvarelse. Kan ændres.
Elektronisk kom.
Elektronisk dataudveksling
Anvendes identifikationskode?
(markering)
Markering medfører, at der specifikt kan anføres hvilken rekvirentkode (Sorkode, ydernummer eller Sygehusafdeling), der skal angives ved XML svarafgivelse. Den specifikke rekvirentkode vælges ved at markere den relevante ID-kode i Kunderkartoteket. Kan ændres.
Elektronisk kom.
Parametre ved videreforsendelse af rekvisitioner
Prøvetype
O Videresendte prøve
Stempel
165 Prøven videresendt > SSI
Prøvetager
(intet anført)
Skal prøven afsluttes?
(markering)
Skal rekvirenten have et svar?
(markering)
Angiv den prøvetype, som videresendte prøver vil påføres automatisk i Hent rekvisition.
Angiv det stempel (i eksemplet "165 - prøven videresendt > SSI"), der automatisk skal indgå på svaret til originalrekvirenten.
Prøvetager er eget laboratorium, der skal angives (af hensyn til region syd), for at skelne mellem originalrekvirent og videresender.
Angiv om prøven skal afsluttes når den er videresendt, og om originalrekvirenten i den forbindelse skal have et svar med stemplet anført ovenfor.
Indstillingerne kan ændres.
Elektronisk kom.
Anvendes ved elektronisk besvarelse, som forklaring på anvendte resistenskoder. Hvert felt er på 70 tegn. Anvendes begge tekstfelter, skal man slutte det første med tegnet /
Resistenskode forklaring
S=Sensitiv; I=Intermediær; R=Resistent; .=Ikke undersøgt; X = Se note;
*=Normalt følsom, ej udført!
Se forklaringen over feltet (på illustrationen). Kan ændres.
Elektronisk kom.
Laveste landsdækkende version
0050
Dato
16.11.2015
Indtastningsform ved rekv.
(markering)
Vedligeholdelsen af de landsdækkende kodetabeller i MDS-systemet foretages iøjeblikket på KMA, Aarhus Universitetshospital. Versionsnummeret og dato'en opdateres automatisk når seneste landsdækkende tabeller importeres.
Ved valg i felt "Indtastningsform ved rekv." vil de første cifre i prøvenummeret opfattes som synonym for serien (prøvetypen) - se også prøvetyper pr. laboratorieafsnit. Det har betydning i programmet Hent rekvisition, hvor markøren stiller sig i prøvenummer-feltet efter rekvisitionsnummeret er søgt frem. Hvis ikke "Indtastningsform ved rekv." er markeret stiller markøren sig i prøvetype-feltet i Hent rekvisition efter rekvisitionsnummeret er søgt frem. Valget afhænger altså om afdelingen har indlagt synonym i prøvenummerets på stregkode-etiketten eller ej.
Indtastningsform ved rekv. kan ændres, mens landsdækkende version og dato er oplysninger hentet i forbindelse med import af landsdækkende MDS-tabeller.
Afslut Gem oprettelserne i hver blok med [F10](acceptér). NĂĄr du er færdig med dine ændringer/rettelser i hver blok trykkes [F10](acceptér), før du gĂĄr videre til næste blok. SĂĄ er ændringerne gemt.
Slette KMA-oplysninger
Da KMA-oplysningerne har reference til mange steder i MADS-applikationen på et helt grundlæggende plan, er det ikke muligt at slette alle KMA-oplysninger.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk