MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Statistikudtræk
Introduktion

I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter.
I statistikudtræk vælger du selv afgrænsninger for de data, du ønsker at trække ud af MADS databasen, og du vælger hvilken rapport data skal vises i.
Statistikudtræk giver som hovedregel et antal af noget helt specifikt.
Perioderapporter retter sig mere mod produktionsopgørelser, og dér er de fleste afgrænsninger fastsatte, ligesom udskriftstypen er fast.
Perioderapporter viser som hovedregel fordelingen af opgørelser på hovedgrupper (kundetype, undersøgelser, prøvemateriale etc.).

Om du skal vælge perioderapporterne eller statistikudtræk kommer an på flere forhold, men visse træk er værd at vide:
 1. En opgørelse af hvor mange prøver der er (tolket) positiv/negativ/forurenet kan kun lade sig gøre i perioderapporter, ikke i statistikudtræk.
 2. Fordeling af opgørelse på hovedgrupper (fx kundetyper, prøvematerialegrupper, årets måneder etc.) sker altid i perioderapporter, mens data fra statistikudtræk skal viderebehandles i andre programmer for at kunne fordeles i hovedgrupper.
 3. Udtræk der skal vise bakteriologisk fund (species) eller mikroskopifund, kan kun laves i statistikudtræk. Dog viser nogle perioderapporter fordelinger af (og histogrammer for) zoneafl√¶sninger og tolkninger af resistenser.
 4. Udtræk der skal vise virologiske fund/påvisninger kan også kun foretages i statistikudtræk.
 5. Udtrækkene er med f√• undtagelser altid anonymiserede i perioderapporter. I Statistikudtr√¶k skal der aktivt v√¶lges anonymisering.
 6. Udtræk fra perioderrapporter kan som udgangspunkt ikke eksporteres til viderebearbejdning i andre programmer. Fra statistikudtræk kan udtr√¶k eksporteres.
 7. Flere forskellige statistikudtræk kan gennemføres i samme overordnede udtræk (rapportgrupper - konferenceliste) med henblik på en konferenceliste inklusiv journalnotater og bakteriefund.
 8. Udtræk fra fryser kan foretages i b√•de statistikudtr√¶k (species i fryser) samt i Udtr√¶k fra fryser.

Hvis du ønsker en indføring gennem eksempler, vælger du Eksempler på statistikudtræk.

De 3 etaper i et statistikudtræk

Et Statistikudtræk gennemføres i 3 etaper:
1. Valg af udtræksmodel => 2. Afgrænsning af udtræk => 3. Valg af rapporttype.
Det er helt afgørende at bemærke disse etaper, som illustreres herunder. Programmets første billede, hvor man vælger udtræksmodel, illustrerer også disse 3 etaper ved at vise hvilke afgrænsninger og rapporttyper, hver model kan anvendes til. 

Planlægge udtrækket: Valg af udtræksmodel og afgrænsning af udtræk (1/2)
Når data trækkes ud af MADS kan det være en hjælp at tænke på hvad du primært vil afgrænse på, hvad der er det mest særlige ved datamængden. Ofte svarer det mest særlige så at sige til den mindste mængde i den store mængde (MADS databasen) du kigger i.
Som hjælp til dit valg bør du overveje følgende:
[Illustration af oversigt over Udtræksmodeller]
 1. Vil du primært afgrænse på administrative data (afsender/kunde/afdeling, patient, ønsket undersøgelse, prøvemateriale (-gruppe), anatomisk lokalisation etc.) eller laboratoriedata (fund, species, resistens, analyser, mikroskopi)? 
  Undersøg hvilke udtræksmodeller der passer til den primære afgrænsning.
  Til højre herfor får du en introduktion til den udtræksmodel, du klikker på.
 2. Hvilken rapporttype vil du foretrække? Benyt knappen udskriftsrelationer i MADS, for at få et overblik over hvilke udtræksmodeller der kan bruges til hver rapporttype (man kan ikke benytte alle rapporttyper til alle udtr√¶ksmodeller).
 3. I forbindelse med rapporttyperne skal du vurdere hvordan data skal opstilles (et statistikfund pr. ønsket undersøgelse, pr. prøve, pr. species, pr. analyse eller pr. patient?). Bemærk igen introduktionerne til udtræksmodellerne.
 4. Kan udtræk kombineres?
 5. Ved valg af model er det ligeledes vigtigt, at du overhovedet kan lave de afgrænsninger du har tænkt dig. Bemærk derfor om afgrænsingsparametret er knyttet til modellen og om hvordan afgrænsningen sættes i det enkelte parameter
  - I oversigten herunder kan du klikke på de enkelte parametre og få nærmere oplysninger.
Planlægge udtrækket : Vælg rapporttype (2/2)
[Illustration af oversigt over Udtræksmodeller] Valg af rapporttype bestemmer hvordan og hvor meget af dit udtræk, der vises eller eksporteres. Hver statistikmodel har knyttet et begrænset antal rapporttyper til sig. Rapporttyper knyttes til Statistikmodellen i programmet Statistikmodel. Tal med MADS-udviklergruppen før du evt. vil ændre det.
Undersøg hvilken rapporttype, der passer bedst til dine ønsker om oplysninger, ved at klikke på de enkelte rapporttyper til højre i oversigten
Oprette eller genbruge et udtræksjob: V√¶lg udtr√¶ksmodel (1/4)

Start dit statistikudtræk med at markere [PIL OP/NED] og vælg med [F12](valg) den udtræksmodel du vil anvende eller genanvende - i eksemplet er valgt Afsenderliste.

Oprette eller genbruge et udtræksjob: Afgr√¶nse udtr√¶k (2/4)
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

 

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette et udtræksjob Forskrift for at genanvende eller ændre et (allerede oprettet) udtræksjob
Joboversigt
Afsenderliste
(valgt udtræksmodel)
Dette er kun et oplysningsfelt, som viser dig den udtræksmodel du har valgt.
Joboversigten har som standard (default) opsætningen fra sidste udtrækjob, du lavede under den valgte udtræksmodel. For at gøre klar til et ny udtræksjob, skal du trykke [F7] (angiv forespørgsel) og derpå [F11] (exit).
Joboversigtens standardopsætning (default) er det sidste udtræksjob, du lavede under den valgte udtræksmodel. Med [PIL OP / NED] kan du vælge mellem de forskellige udtræksjob under samme udtræksmodel.
Se længere nede vedr. gemte udtræksjob.
Tekst
Bloddyrkninger Infektionsmedicinsk afd. Q
 1. Tildel udtræksjobbet en beskrivende titel. Titlen er blot for at du selv kan huske det til en anden gang.

  Max. længde: 60 karakterer pr. linje.
  Bør anvendes.

Hvis du planlægger, at lave flere underjob under samme udtræksjob, kan du skelne de forskellige underjob fra hinanden ved, at ændre jobtitlen ved hvert nyt udtræk. 
Udtrækstype
K Konferenceliste
 1. Tryk [F9] (liste) for at se typerne. Knyttes udtrække til en type, vil samme udtræk kunne gentages for en ny periode i enten konferenceliste (indsæt link) eller i en komma-separerede fil (indsæt link). Det er tænkt anvendt som udtræk til samme afdeling hver uge eller måned, og hvor det fx. kun er periode og patienters cpr-numre, der ændres fra udtræk til udtræk.

  Valgfrit.

Markeringen kan frit tilføjes eller slettes ved nyt underjob.
Periode fra/til
01012014/31032014
 1. Indtast dato (ddmmåååå) hvorfra og hvortil og med data skal indsamles.

  Obligatorisk.

Vil du genanvende et udtræksjob blot for en anden periode, kan perioden ændres, hvorefter udtræksjobbet gemmes som et nyt underjob.
Lang dato bakt.
6
 1.  Hvis udtrækket bruges til konferenceliste angives hvor mange måneder bagud bakterie- og analyseoplysninger medtages for patienterne i forhold til udtræksperiodens slutdato. Dvs. laves udtrækket for en uge, fx. 1.9 - 8.9., og der er angivet 6 måneder, vil der medtages fund tilbage til og med 8.3. samme år. Skulle udtræksperioden være længere end 6 måneder, er det i stedet startdatoen for udtrækket, der angiver hvor mange måneder bagud fund skal medtages.

  Valgfrit.

Kan frit ændres.
Lang dato journal
6
 1.  Samme som ovenfor, men nu blot gældende patientjournal-notater.
Kan frit ændres.
Automatisk sletning
Automatisk sletning
 1. Ved markering vil udtr√¶kket (udtr√¶ksjobbet) slettes efter 4 √•r, og alle underjob efter 6 m√•neder, hvor de ikke har v√¶ret anvendt. Valget hér påvirker også  et udtræksjob, der er sat på konferencelisten.
  Bemærk: I oversigten over underjob kan den automatiske sletning også vælges/fravælges for det enkelte statistikudtræk (-s job).

  Valgfrit.

Hvis du senere vil angive at et udtræksjob skal slettes (markering i feltet) eller skal gemmes (ingen markering i feltet) er det muligt. Gem det med [F10] (gem).
 Valget hér påvirker også  et udtræksjob, der er sat på konferencelisten
Generelt job for alle brugere
Generelt job for alle brugere
 1. Markering medfører, at udtræksjobbet kan gentages eller ændres af andre mads-brugere i afdelingen.

  Valgfrit.

Kan frit ændres
Anonymt udtræk
Anonymt udtræk
 1. Markering medfører, at udtræksjobbet (alle udtr√¶k fremadrettet under d√©t jobnummer) √¶ndrer alle cpr-numre til et l√łbenummer. L√łbenummeret er unikt pr. patient, men alts√• ikke personhenf√łrbart.

  Valgfrit.

Kan frit ændres
Jobnr.
415
 1. Nu gemmes udtræksjobbet med [F10] (gem), hvorved jobnr. og bruger-id automatisk tilføjes.
Jobnr. forbliver det samme ved hvert nyt underjob.
Bruger
HDL
Udfyldes automatisk. Se lige ovenfor.
Dato
23-DEC 2014
Dags dato tilføjes automatisk, når du gør klar til at oprette nyt udtræksjob. Feltet kan ikke ændres.
Tryk [F4] (næste blok) for at foretage udtrækkets afgrænsning. 
Dato'en ændres automatisk for de efterfølgende underjob, som laves.
Afgrænsning af udtræk
Afgrænsnings-
parametre
- venstre kolonne
 1. I venstre kolonne er udtrækmodellens afgrænsningmuligheder anført. Marker det enkelte parameter, du ønsker at begrænse på, og vælg det med [F12] (valg). Se ovenfor om de enkelte  afgrænsningsparametre. Første (øverste) afgrænsningsparameter skal altid være aktivt (udfyldt). Gå evt. til afsnittet om udtrækseksempler.
  Når der er sat en eller flere begrænsninger i det enkelte afgrænsningsparameter gemmes det med [F10] (gem) og forlades med [F11] (exit), før den næste type afgrænsningsparameter aktiveres.
 2. I eksemplet er f√łrst afgr√¶nset p√• afsendere og valgt "HSKEQ Q Infekstionsmedicisk sengeafsnit"
 3. I eksemplet er dern√¶st afgr√¶nset p√• pr√łvematerialet "160 Blod (bloddyrkningskolbe)"
Du kan ændre på alle begrænsningsparametre, uanset om de tidligere har været benyttet elle ej. Hvis du ændre på en eller flere afgrænsningsparametre vil udtrækket automatisk oprettes som et nyt underjob i joboversigten, når udtrækket igangsættes
Afgrænsning af udtræk
Antal - højre kolonne
I højre kolonne, som kun er et oplysningsfelt,  vises hvor mange begrænsninger (fx. antal prøvematerialer, cpr-numre eller bakterier) du har lagt ind i hver enkelt parameter. 
Igangsæt dataudtræk
 1. Når udtræksjobbets er oprettet og de ønskede begrænsninger er gemt, trykker du på knappen Igangsæt dataudtræk (tastgenvej: ALT + I).
Har du lavet nye begrænsninger eller ændret udtræksperioden skal du igen igangsætte udtrækket, for at udtr√¶kket er i overnesstemmelse med de nye afgr√¶nsninger.
Knyt job til gruppe Hvis du vil knytte jobbet til en gruppe kan du enten gøre det i rapportgrupper - konferenceliste eller via knappen hér.
Sidste igangsat den Feltet viser hvorn√•r jobbets (jobnummerets) sidste udtr√¶k blev gennemf√łrt, og er s√•ledes f√łrst synligt efter du f√łrste gang har aktiveret Igangs√¶t dataudtr√¶k.
Vis dataudtræk
 1. Vælg derpå knappen Vis dataudtræk for at se resultatet. tastgevej ALT + V). Knappen er f√łrst synlig efter du f√łrste gang har aktiveret Igangs√¶t dataudtr√¶k.
Husk at ændringer i begrænsninger eller fx. periode af et udtræk først skal igangsættes som et nyt underjob, før det kan vises som nyt udtræk.
Oprette eller genbruge et udtræksjob: V√¶lge underjob (3/4)
Når du har valgt Vis dataudtræk, viser en ny joboversigt den overordnede status på udtrækket og dets eventuelle underjob. Et underjob er et nyt udtr√¶k under samme udtr√¶ksmodel og jobnummer. N√•r du retter i afgr√¶nsningerne, fx anden udtr√¶ksperiode, anden afdeling, andre bakterier eller pr√łvematerialer, og gentager udtr√¶kket, vil der skabes et nyt underjob. Her er eksempler p√• 3 underjob med variation i udtr√¶ksperiode (415 3) og og anonymisering (415 2):


Det forel√łbige resultat af udtr√¶ksjob 415 1 er 497 pr√łver fra 1 patient (fordi patienterne er anonymiseret og derfor alle st√•r til 10 nuller i cpr-nummer!). I andet underjob 415 2 kan vi faktisk se, at det drejer sig om 186 patienter, da d√©t underjob ikke er anonymiseret.
Inden du vælger underjobbet, har du mulighed for at tilvælge, om
1) kun det markerede underjobbet skal slettes automatisk ved markering i Automatisk sletning og om
2) kun det markerede underjob skal anonymiseres ved markering i Anonymt udtræk.

Underjobbet markeres med [PIL OP/NED] og vælges med [F12] (valg) (alternativt: dobbeltklik på underjobbet).

Det kan være en fordel at opbygget sit/sine udtræksjob således, at man ved få ændringer kan lave et nyt ønsket underjob fremfor at oprette et helt nyt udtræksjob. Det belaster serveren mindre og gør, at du er mere fortrolig med hvad du får.

Oprette eller genbruge et udtræksjob: V√¶lge rapportype (4/4)
I eksemplet v√¶lges f√łrst rapporttypen Parameterudskrift, da den er en slags dokumentation for udtr√¶kket. I rapportoversigten markeres med[PIL OP/NED] og vælges med [F12] (valg)
I dialog-boksen vælges Screen, hvorefter parameterudskriften vises.

I n√¶ste eksempel er valgt rapporttypen Udskrift af pr√łver pr. patient fra rapportoversigten. Patioentjournalnotaterne er ikke √łnsket medtaget:

I sidste eksempel er valgt raporttypen Udskrift af grundoplysninger i en kommmasepareret fil. Bemærk bl.a. muligheden for, at medtage bakteriefund. Udtrækket skal gemmes som en tekstfil (filnavnet skal ende på .txt, i eksemplet "bloddyrk_Q_1kvartal2014.txt") på et valgt drev og evt. i valgt mappe. Dannelsen af tekstefilen igangsættes med [F10] (gem). Som tekstfil vil den senere kunne importeres til regneark eller andet databaseprogram.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk