LABORATORIUM   DYRKNING OG RESISTENS   DYRKNING - C. 2. 1. -  Revideret 30-01-09. - SIDE 1
Dyrkning

Introduktion I programmet Dyrkning gemmes alle oplysninger i forbindelse med aflæsning af dyrkningsprøver. Fra dette program kan aflæsning af vækstplader, resistensplader, forgæringsplader, mikroskopi etc. noteres. Der kan gemmes interne journaloplysninger på prøven eller patienten, arbejdsliste på prøven kan oprettes og svaret kan sendes til konferering eller direkte ud (til udskrivning eller elektronisk forsendelse eller telefonbesvarelseslisten).    Genvej til arbejdslisten fra alle blokke i dyrkningsprogrammet: [ALT + X].
Siden er stadig under udvikling!

 

Dyrkning - Prøveoversigt og den primære menu
På illustrationerne er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 2
 

[prøvejournal] [patientjournal] [vis svar] [vis akkumulerede svar] [afgivet telefonbesvarelser]

 

 

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 3
 

 

Forskrift Dyrkningsoversigt og primær menu
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at notere (nye)
dyrkningsresultater
Forskrift for at ændre (mulighederne i) dyrkningsprogrammet
Prøvetype
Prøvetype
Indtast prøvetypen og derpå [F12](valg).
Der findes værdiliste [F9](værdiliste).
Prøvetypernes grundlæggende inddeling er oprettet i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit. Der skal en grundig forberedelse til for at oprette en ny prøvetype.
Prøvenr.
Prøvenr
Søgefelt. Indtast (eller stegkode-scan) prøvenummeret og søg prøven frem med [F8](Udfør søg). De øverste blokke viser prøveoplysninger.
Indsætningspunktet/curseren stiller sig automatisk i "primær menu", dvs.  nederste blok til venstre.
Afsluttes aflæsningen med besvarelse, søges næste igangværende/fortløbende prøve frem med [F8](Udfør søg). Afsluttes prøven med fortsat at være i arbejde, søges næste prøve frem ved tastaturkombinationen:tast [F7](angiv forespørgsel) - [prøvenummeret] - [F8](udfør søg)
Bruger laboratoriet synonym for bestemte prøvetyper, kan dette indtastes (stregkode-scannes) sammen med prøvenummeret, hvorved der kan arbejdes videre i en anden prøvetype.

Er laboratoriets prøvenummerlabels forsynet med stregkode, kan det være meget hurtigt at søges næste kode frem, hvis stegkodescanneren kodes til at indsætte et [F7] før og et [F8] efter prøvenummeret.
Parametre
parametre
Efter mindst én søgning, kan den rækkefølge prøverne søges frem i ændres, ved at kalde søgeparametre-blokken frem. Markér i hvilken rækkefølge prøverne efterfølgende skal komme. Standardopsætningen for fremsøgning af prøverækkefølge sættes for hver prøvetype i programmet Prøvetyper pr. laboratorieafsnit.
C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 4

prøvejournalikon
Knappen giver adgang til den interne prøvejournal. Den er kun synlig, hvis der er skrevet i prøvejournalen. Alternativt får du vist (og kan tilføje/rette i) prøvejournalen via [F5](Blok menu). Dine egne notater i prøvejournalen kan du rette inden for samme dato, som du har lavet dem (indtil kl. 23.59).

patientjournalikon
Knappen giver adgang til patientjournalen. Den er kun synlig, hvis der er skrevet i patientjournalen. Alternativt får du vist (og kan tilføje/rette i) patientjournalen via menupunktet Patientjournal  (SPøRGERUTINER   PATIENTJOURNAL). Dine egne notater i patientjournalen kan du rette indtil kl. 23.59 næste dag (dvs. principielt op til to døgn efter).

telefonbesvarelses-
ikon
Knappen er synlig, hvis der er registreret, at der er afgivet telefonsvar på prøven. Klik på ikonet for at se hvem og hvornår, der har afgivet svaret/svarene. Telefonbesvarelsen har nogle forkortelse, der angiver om det er et Telefonsvar (T), et Faxsvar(F), om svaret er uanbringeligt(U) eller Ikke telefoneret (I).
Registrering af telefonbesvarelse sker i programmet Telefonbesvarelse.
telefonbesvarelsen kan ikke ændres eller slettes.

vis svar ikon
Knappen giver adgang til at se prøvens svar.   

vis akkumulerede svar ikon
Knappen giver adgang til at se svar på alle patientens prøver. Den er kun synlig, hvis der er flere prøver på patienten.  
Afsluttet
Afsluttet
Dobbeltklik i feltet for at se hvem der har arbejdet med prøven hvornår.  
Antal prøver
Venstre felt (32)
Dobbeltklik i feltet for at se patientens prøveoversigt. Alternativt får du vist prøveoversigten via menupunktet Prøveoversigt  (SPøRGERUTINER   PRøVEOVERSIGT).  
Antal prøver
Højre felt (2)
Dobbeltklik i feltet for at se prøvens svarhistorik. Svarhistorikken er tilgængelig på samme måde fra både prøveoversigten i Søgeprogrammerne, Laboratorieprogrammerne (Mikroskopiprogrammerne, Dyrkning og Prøveanalyser), svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet.  
Ekstern inf/Attention
Ekstern inf/Attention
Felterne har ingen generel anvendelse. Kontakt systemadministratoren hvis de skal bringes i anvendelse.  
Arbejdsliste
Arbejdsliste
Dobbeltklik i feltet for at se og/eller skrive i arbejdslisten. Alternativt får du vist (og kan tilføje/rette i) arbejdslisten via [F5](Blok menu)  Genvej til arbejdslisten fra alle blokke i dyrkningsprogrammet: [ALT + X]. Dine egne notater i arbejdsliste kan du rette inden for samme dato, som du har lavet dem (indtil kl. 23.59).
C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 5
Telefonbesvarelse
Telefonbesvarelse
ønsker kunden telefonbesvarelse kan det være markeret med et kryds her. Det er også muligt at dobbeltklikke i feltet for at markere, at prøven er ført til telefonbesvarelseslisten.  
OBS!! - prøver
OBS!! - prøver
Dobbeltklik i feltet for at skrive besked om prøven til en anden mads-bruger i afdelingen. Den anden bruger vil fra MADS-forsiden kunne se at der er besked (henvis til kommende afsnit om MADS-forsiden). Dine egne notater i OBS!!-prøver kan du rette inden for samme dato, som du har lavet dem (indtil kl. 23.59).
Stempler
"ingen vækst"
De to felter til højre oplyser hvilke stempler, der er knyttet til prøven med den status den har p.t. Er der flere end to stempler kan man scrolle mellem dem. Stempler oprettet under rekvisitionen (Forside) kan ikke ændres, men der kan tilføjes nye indtil prøven er besvaret.
Genvej til Stempler fra alle blokke i dyrkningsprogrammet: [ALT + Z].
Indikation m. v.
Indikation m.v.
Er der oplyst indikation, kliniske oplysninger eller antibiotika før/efter vil de optræde i disse felter. Er kliniske oplysninger eller ATC-kodet antibiotika før/efter oplyst, vil det være markeret med det lilla felt under "indikation". Indikation og antibiotika før/efter kan tilføjes/slettes, men kliniske oplysninger og ATC-kodet antibiotika før/efter er låst.
Genvej til Indikation fra dyrkningsprogrammets oversigt: [ALT + I]
Menupunkt
Menupunkt
Denne "primære dyrkningsmenu" er forskellige fra afdeling til afdeling. Menupunkterne opsættes i programmet Intern menu  (KODER   SYSTEMET   INTERN MENU), men det bør altid ske i samråd med Systemadministratoren. Vælges (med [F12](valg)) et af de punkter hvor der i kolonnen Går ud står "Ja" vil et endeligt svar gå direkte til udskrivning og udsendelse, og dyrkningsprogrammet gør klar til at søge ny prøve (af den valgte prøvetype) frem. [F8](Udfør søg) viser næste prøvenr. eller prøve der venter på registrering og besvarelse, alt afhængig af opsætningen for prøvetypen. Vælges derimod et af de øvrige punkter gives adgang til nærmere indtastning af aflæsninger med mere.

Bemærk, at vil I tilføje et fast stempel på denne primære menu, skal stemplet være knyttet til alle prøvematerialegrupper.

Menupunkterne og deres rækkefølge kan ændres i samråd med Systemadministratoren, hvis der enighed om en bedre opsætning.
+vækst
+ vækst
Vælges +vækst kan fundne bakterier noteres på prøven. Genvej til bakterieoversigten [ALT + A] kan bruges næsten alle steder i dyrkningsprogrammet.
For brugere, som har fået MADS opdateret efter 15.11.2003, er det nyt, at genvejen vender tilbage til bakterielinien man forlod og ikke den første bakterie.
 

 

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 6
 
Bakterier og deres tilknyttede aflæsninger + den sekundær menu

 

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 7
 
 

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 8
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at notere (nye)
dyrkningsresultater
Forskrift for at ændre (mulighederne i) dyrkningsprogrammet
Dyrkning
Bakterier
I blokken Dyrkning noteres kode og mængde af fundne bakterier:
Nr: Indtast sorteringsnr. på bakterien. Sorteringsnummeret angiver også hvor bakterien optræder på svaret.
Bak.: Indtast bakteriekode. Værdiliste findes.
Rel: Angiv relativ mængde. Værdiliste findes.
Abs: Angiv absolut mængde. ".5" = 105. Feltet forinden er et modifikationsfelt (>,<,=).
Kolber: Angiv 1/2 eller 2/2, hvis der er fundet vækst i en eller to kolber.
Besv.: Markér hvis bakterien skal med på svar.
Stik: Ja/Nej-felt til markering af stik. Kan frit anvendes til anden markering
Fryser: Oplysningsfeltet (!) viser om bakterien er placeret i fryser - via fryserprogrammet.
Stempel    I felterne under bakterie-rækkerne vises tilknyttede stempler. 

Alle registrerede oplysninger på den markerede bakterie vises med [SKIFT + F8](Print). Vælg yderligere registreringer på bakterien med  [F12](valg)
 
Bakterie Undermenu
Bakterie Undermenu
Bakterie Undermenu'en giver adgang til valg af yderligere registreringer på bakterien. Markér den type oplysninger du vil registrere og vælg dem med [F12](valg)  
C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 9
Analysemetoder
Resistensbestemmelse
På listen er den rækkefølge af resistensrækker (plader), der er oprettet og valgt i programmet resistens- og forgæringsrækker. Den resistensrække, der skal anføres oplysninger på, markes og vælges med [F12](valg).
Bemærk at når du fører musepilen over resistenspladerne vil du se en gul markering for resistensrækker, der er anført oplysninger i. I dette tilfælde er der altså reigstreret på "Urin oxid" og "C-PLADE (UDVIDET U-plade)". For alle bakterier, der er registreret yderligere oplysninger på, er de gule markeringer synlige for mads-brugere, der får opdateret mads efter ca. 1.2.2004.
Ændringer af rækkefølgen af resistensrækker eller oprettelse/sletning af resistensrækker sker i resistens- og forgæringsrækker.
Resistensanalyser
urin oxid
Klik på knappen for at anføre resistensanalyser på næste bakterie.
Klik på knappen for at anføre resistensanalyser på forrige bakterie.
Klik på knappen, hvis resistensværdierne for den aktuelle resistensrække og bakterie ikke skal med på svar
Analyse: I kolonnen er anført rækkefølgen af de resistensanalyser, som er oprette på resistensrækken i resistens- og forgæringsrækker.
SIR: Den enkelte resistensanalyses SIR-værdi kan anføres i kolonnen. Det er muligt automatisk at vise en fordefineret SIR-værdi for resistensanalysen ud fra den enkelte bakterie. Bakteriegruppen, som den enkelte bakterie er knyttet til i programmet Bakterie, kan oprettes med bestemte fordefinerede SIR-værdier og zonegrænser for de enkelte resistensanalyser. Bakteriegruppen oprettes i programmet Gruppemaske
M:
Værdi (zonestørrelse):
Med:

 
  HUSK EKSEMPEL PÅ ALARM VED [F2], så man ser hvordan den kan se ud!  

C. 2. 1. DYRKNING - SIDE 10
Nyttige tastaturgenveje i dyrkningsprogrammet
TASTATURGENVEJE FORKLARING
[ALT + m]  Gå til primær / sekundær menu.
[ALT + z]  Stempeloversigten.
[ALT + b]  Bemærkninger
[ALT + a]  Bakterieoversigten (art og mængde).
[SHIFT + F8]  Vis alle indtastningsoversigt for den bakterie, du markerer i bakterieoversigten (art og mængde).
[ALT + ø]  Vis bakterieoversigt
[ALT + o]  Vis resistensoversigt
[ALT + f]  Forgæringsrækken (-rækkerne).
[ALT + r]  Resistensrækker.
[ALT + u]  (I gruppemaske) forvalgt resistensrække
[ALT + y]  Fryserkartotek.
[ALT + x]  Arbejdslisten.
[ALT + i]  Indikation.
[ALT + p]  Prøvejournal.
[ALT + j]  Patientjournal (og FLAG)
[ALT + 1]  Kommentar om telefonbesked
[ALT + v]  Bestil eller afbestil rekvisition.
[ALT + t]  Læg prøve til Telefonbesvarelse
[CTRL + e]  Læs hele teksten i feltet.
[ALT + h] Aktivér MADS hovedmenu.
[ALT + g] Åbn genvejsmenuen (Genveje til Forside, Prøveanalyser, Mikroskopiprogrammerne og Telefonbesvarelse).
[ALT + s] Åbn spørgerutiner (Genveje til Søgerutiner, stor konfereringsoversigt, Prøveoversigt, Patientjournal og Post (OBS!-beskeder til dig selv)).
[F5] Blokmenu... med adgang til Kliniske oplysninger eller Mikap - oplysninger.

 

Slette dyrkningsresultater