MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Generel Søgerutine
Introduktion
I programmet Generel søgerutine kan du søge på prøve- og patientoplysninger, skrive i patientjournalen for patiener med og uden prøver, tildele CF-nummer til CF-patienter eller sætte flag pĂĄ patienten.
Fra den fremsøgte patient kan man gå til patientens prøver i MiBa.
I Bakterie-oversigten for patienten er frysepositionen angivet, hvis bakterien er i fryser.
Det er muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afsender"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svardato").
Der kan vises og noteres telefonbesked på en prøve (svarende til muligheden i Dyrkning), se om patienten har nægtet samtykke samt se pĂĄ proceslinjen, hvilken patient man har søgt pĂĄ.
Flag sættes på patienten i patientjournalen, men flagene skabes i Adm af flag.
Blokmenu og Oversigt

1 Oversigt over patient prøver Patientens prøver fundet ud fra cpr-nr /erstatningscpr-nummer
 1. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). Hvis der i KMA-oplysninger er markeret, at erstatningscpr-nummer skal betragtes som valid cpr-nummer, vil man ogsĂĄ kunne søge pĂĄ erstatningscpr-nummer her. I øverste blok er der foruden patientens cpr-nr og navn adgang til flere oplysninger. I nederste blok vises oplysninger om alle patientens prøver. Hvis der søges pĂĄ valid cpr-nummer, der ikke kan modulus 11 kontrolleres, fremkommer en alarm som i Forside.

 2. Yderligere oplysninger, i øverste blok:

  • Klik pĂĄ Journal (eller [ALT + J]) ĂĄbner den interne patientjournal.
   Journal = Ingen journalnotater, Journal = Nye journalnotater og Journal = Journalnotaterne er ældre end 30 dage.
  • I patientjournalen kan du også knytte et flag til patienten. Hvis et flag allerede er knyttet til patienten, kan du istedet klikke på flaget, for at komme til patientjournalen/flagning.
  • baKteriefund (eller [ALT + K]): oversigt over bakteriefund ,
  • anaLyseresultater (eller [ALT + L]): patientens analyseresultater fra udvalgt(e) analyseundersøgelse(r),
  • uDskrivlister(eller [ALT + D]): Udskrive patientjournalnotater,
  • MiBa: Se patientens prøver i MiBa.
  • Er brugerne tildelt rettigheden, vil [F9](værdiliste) føre til søgning i det cpr-register, afdelingen evt. abonnerer på.

 3. Gå til næste blok [F4](næste blok), prøveoversigten, og flyt [PIL OP/NED] til den ønskede prøve. Ryk frem [ENTER] eller tilbage [TAB] mellem de enkelte felter for evt. at få synliggjort hele feltindholdet med [CTRL + e] (redigér). Nærmere forklaring og illustration herunder.

  Prøveoversigten.
  Følgende særlige oplysninger og genveje er tilgængelige:

  • Mere rekvirent-information (kundekartotek): dobbeltklik i kolonnen "Afsender".
  • Kolonne for markering af, om samtykke til visning af svar er nægtet.
  • Stor konfereringsoversigt: dobbeltklik i kolonnen "Resultat".
  • Statusoplysninger: dobbeltklik i kolonnen "Svardato".
  • For angivelser i kolonnen resultater gælder følgende bl.a.:
   - Fund ikke medtaget på svar (parentes omkring "+ Vækst").
   - Er der alene notat i arbejdsliste eller bemærkning vedr. rekvisitionen på prøven markeres den med "I arbejde".
   - Prøve til bioanalytikergodkendelse angives med "Biogodkendelse".
  • Nogle kolonneoverskrift er samtidig en knap, som man kan ændre sorteringen med. Default sortering er pĂĄ modtagelsesdato.
  • Telefonbesked: dobbeltklik i kolonnen "Tlf" for at se/notere(se illustration herunder).
  • Materiale/species i fryserkartoteket: "+" i kolonnen F. Klikke på "+" for at se fryserplacering.
  • De to sidste elementer på "prøveoplysningsrækken", under kolonnen "Svar", viser antal svar på prøven (dobbelklik på tallet, for svarhistorik/ekstra svarbestilling) og svarknappen S, der giver adgang til visning af (sidste) prøvebesvarelsen. Svarhistorik og svarvisning er tilgængelig på samme måde i både laboratorieprogrammerne (Mikroskopiprogrammerne, Dyrkning og Prøveanalyser), svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet.
   Svarhistorikken lukkes med  [F11](exit).
  • Rød prik markerer at prøve er sendt til referencelaboratorium.
  • Yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve: [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller oplysninger indtastet under morfologi o.l.
  • Knappen "Kliniske oplysninger" ĂĄbner en oversigt over alle kliniske oplysninger pĂĄ patientens prøver.
  • Klargøring til ny søgning sker med [F7](angiv forespørgsel). Markøren skal befinde sig i øverste blok.
  • Før en ny søgning kan du bestemme om oversigten over patientens prøver skal være sorteret på dato (modtaget dato, afsendt dato, prøvenr) eller på materiale (materialegruppe, modtaget dato, afsendt dato og prøvenr).
  • Bemærk, at patientnavn og -cprnr er oplyst øverst i applikationsvinduet:
  • Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).

1 Oversigt over patient prøver Patientens prøver fundet ud fra navn
 1. Ryk markøren frem [ENTER] til den står i feltet "Navn", indtast navnet og [F8](udfør søg). Efternavn skrives først, dernæst fornavn og evt. mellemnavn uden mellemrum. Der kan højst indtaste 15 tegn.
 2. Når kun dele af navnet er kendt sættes % foran, hvis første del af navnet er ukendt, og bagefter, hvis sidste del af navnet er ukendt. "%ristensen" viser fx alle patienter der hedder "Christensen" og "Kristensen", mens Henri% finder både Henriette og Henrik. Søger man på et udbredt efternavn som Christensen får man mange matchende records (dvs. mange patienter). Skriv dit søgeord og tast [SHIFT + F2](antal matchende records) før du igangsætter søgningen med [F8](udfør søg). I bemærkningslinjen nederst oplyser MADS hvor mange patienter den forventer at finde. Antal records kan begrænses meget hvis blot du kan tilføje fornavnets forbogstav(er), fx "L" eller "Le" for Lene. Så længe curseren befinder sig i øverste blok "bladrer" du mellem patienterne med [PIL OP/NED].

 3. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via cpr-nr.
 4. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).

1 Oversigt over patient prøver Skriv i, vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver eller sætte "flag" på patienten
 1. Når patientens er fremsøgt, klikker du på knappen Journal (eller [ALT + J]).
 2. Se journaloplysninger: bladre med [PIL OP/NED].
 3. Skriv nyt journalnotat: [F6] (ny record). Du kan skrive nye oplysninger i den interne patient journal, og rette i eller slette dine egne kommentarer indtil kl. 24.00 dagen efter (principielt op til 48 timer efter). Herefter er oplysningerne låste.
  Skriv i feltet "Tekst". Taster du [F12] (valg) kan du hente en journalskabelon ind i tekstfeltet, hvis skabelonen er oprettet i KMA-oplysninger. Under bruger-feltet kan du angive til hvilken funktionsgruppe notatet skal være oprettet. Funktionsgrupperne er oprettet i Følgeteksten FNK, og hver bruger er knyttet til en funktion i Brugeroprettelsen. Med personalefunktionen "Læge" kan du oprette alle andre notattyper, mens du med andre personalefunktioner kun kan oprette notater til andre med samme personalefunktion (som også altid kan ses af læger). Endelig kan du bestemme om notatet skal optræde i programmet Lægekonference. Spring imellem notater sker med [F4] (næste blok) og [F3] (blok før).
 1. Angiv journalforkortelser: Kan hentes frem med [F9] (værdiliste), når du står i journal-feltet.

  Fulde tekst for en (markeret) forkortelse vises når du trykker på knappen beskrivelse af anvendte forkortelser.

  Beskrivelse af forkortelse forlades med  [F11] (exit).
 2. Gem oplysningerne med [F10] (acceptér), som automatisk anfører dit MADS-brugernavn i feltet "Bruger".
  I patientjournalen vises med fed skrift det fulde navn på brugeren (nederst på siden), som har gemt (den markerede) oplysning/flag på patienten.
 3. Sætte Flag ved patienten:
  1. Indsæt markøren i feltet Flag ovenfor.
  2. Vælg fra værdilisten [F9] (værdiliste) hvilken type flag, der skal sættes på patienten. Flag-typer oprettes i programmet Adm. af flag.
  3. Markér om flaget er privat (kan kun ses af dig, som bruger) -> tast [ENTER] og skriv flag-teksten -> tast [ENTER] og skriv evt. sidste dato flaget vises (DDMMÅÅÅÅ) -> og gem flaget med [F10](acceptér).

  4. Feltet "Flag" er kun en visning af, om det er et automatisk indsat flag, fx. MRSA- eller CF_patienter. Automatiske flag styres internt i MADS og vedtages af afdelingen om de som standard skal sættes på bestemte patienter.
  5. Flagbillede: klik på det flagbillede (rækken under patientens flag), du ønsker på det markerede patientflag. Når du holder musen over flag på flagbillede-rækken, vises teksten knyttet til flaget.

 4. Knappen "Logning pĂĄ flag" viser en oversigt over hvilke flag patienten tidligere har haft, i hvilken periode og angivet af hvilken bruger.

  Log-oversigten skal læses således:
  kursiveret rød tekst beskriver aktuelle status og hvilken bruger, der har oprettet flaget.
  Sort tekst beskriver hvem, der har foretaget hvilken ændring, og hvornår det er sket sidst.
  Eksemplet skal læses således:
  1) Flaget "CPO" inklusiv flagbillede (CPO pĂĄvist) har brugeren "HDL" oprettet det 18.9.2018 kl. 14.20.
  2) 5.11.2019 kl. 14:25 har brugeren "HDL" fjernet flagbilledet.
  3) 5.11.2019 har brugeren slettet (kolonnen H værdien "D") flagbilledet kl 14.26.
  4) Flagbilledet er igen sat pĂĄ d. 5.11.2019 kl 14.27 og fjernt igen samme tid. etc etc
  5) 6.11.2019 kl. 9.17 er flaget slettet af brugeren "HDL".
 5. Forlad patientjournalen med [F11] (exit).
 6. Udskrivning af journalnotater for bestemt periode eller oversigt over patienter, som har fået knyttet bestemt(e) flag til sig, sker fra programmet Patientjournal/-flag.
 7. Søgning på flagede patienters prøver incl journalnotater, bakteriefund og analyseresultater sker også i programmet Flagovervågning.

1 Oversigt over patient prøver Vise (Udvalgte) analyseundersøgelser eller alle bakteriefund for patienten
 1. Bakteriefund for patienten vises ved at klikke på baKteriefund eller taste [ALT + k]. I oversigten vises bl.a. fryserposition, hvis en bakterie er gemt der, samt om bakterien er fundet ved dyrkning eller mikroskopi, og om den er medtaget i svaret, og om der er udført resistensanalyser på den:

  Man kan klikke sig videre til en vising af journalnotater via knappen Patientjournal.
 2. Luk bakterieoversigten med [ESC]).
 3. Resultater for analyseundersøgelser pĂĄ patienten vises ved at klikke pĂĄ anaLyseresultater eller taste [ALT + l]. Marker med [F12] (valg) i venstre kolonne hvilke(n) analyseundersøgelser, der skal medtages, og angiv perioden for hvilke prøver, der skal medtages:

 4. Klik pĂĄ knappen sKriv rapporten.
 5. Vælg om udskriftstypen (destinationstype) skal være på skærm (screen) eller til udskrift (print).

 6. Luk analyseoversigten med Afslut søgning med [F11] (exit).

2 Prøverekvisition Patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenr, cpr-nr  eller afsender.
 1. Indtast prøvenummer  og [F8] (udfør søg) eller ryk curseren frem med [ENTER] til cpr-nr-feltet eller afsender-feltet og søg derfra. Du kan også søge alene på fødselsdato eller dele af afsender-koden. Brug %-tegn før eller efter afsender-koden, hvis du er i tvivl om den fulde kode - se også søgning via patientnavn.
  Du "bladrer" mellem blokkene med [F4] (næste blok) og [F3] (forrige blok) for at se de fleste prøveoplysninger.
   

 2. Forlad prøveoversigten med [F11] (exit). MADS står nu klar til søgning på cpr-nr

  Tast [F8] (udfør søg) som det første, hvorved du søger patienten og dennes prøver frem automatisk:

3 Søgning på fødselsdato Patientens prøver fundet via fødselsdato.
 1. Ryk markøren frem med [ENTER] eller tilbage [TAB] til den står i feltet Født. Indtast fødselsdato (ddmmåå) og derpå [F8] (udfør søg):

  Du kan "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter, der har samme fødselsdato.  Hvis noget af feltindholdet i "Prv.sted" og "prv.art" er skjult kan du synliggøre det med [CTRL + e](redigér), når markøren står i feltet.
  Se evt. prøvebesvarelsen ved at klikke på svarknappen S ud for den ønskede prøve. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12] (vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4] (næste blok) og [F3] (forrige blok).
  For både patienter med og uden valide cpr-numre er følgende muligt:
  Vil du finde én afdelings prøver sorteret efter patient eller modtaget dato skal du vælge næste manualpunkt (nedenfor): Prøver fra én afdeling.
 2. Forlad søgeprogrammet med [F11] (exit).
 
3 Søgning på fødselsdato Prøver fra én afdeling (sorteret efter patienter eller modtagelsesdato).
 1. Ryk markøren ned til feltet Afsender med [TAB], indtast kundekoden og derpå [F8] (udfør søg).

  Du kan nu "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter og prøver, der er fra samme afdeling.
 2. Du kan nu vælge om næste søgning skal sorteres efter den anden mulighed (patient eller prøvemodtagelsesdato), ved at klikke i et af felterne til højre for afsenderfeltet. Efter valget taster du [F7] (angiv forespørgsel) og gentager proceduren i pkt. b. lige herover.
 3. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato (ovenfor).

4 CPR-NR-fri prøver CPR-NR-fri prøver fundet via prøvekategori, afsender(kode), prøvens modtagelsesdato eller navn.
 1. Ryk curseren frem [ENTER] til den står i feltet, hvor du vil søge ud fra, fx Navn. Indtast søgekriterie, fx %skop% og derpå [F8] (udfør søg):

  Er dit søgekriterie prøvekategori/laboratorieafsnit kan du evt. hente en værdiliste først med [F9](værdiliste). Er søgekriteriet i stedet Afsenderkode eller Navn kan du med fordel bruge %-tegnet før og/eller efter koden eller navnet, hvis du ikke kender begyndelsen og/eller slutningen.
 2. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato.
 
5 Opret patient Skriv i intern patientjournal for patient uden prøver registreret i MADS (prøve er pĂĄ vej).
 1. Indtast Cpr nr og Navn. Gem oplysningerne  med [F10] (acceptér).

  Vær opmærksom på, at man ikke kan slette eller ændre et patientnavn hér. Navnet ændres automatisk når rekvisitionssedlen modtages. Ændring af patientnavn foregår i programmet "Ret cpr-nr" inde i menuen Modtagelse / Ændre prøveoplysninger.
 2. Forlad med [F11] (exit).
 3. Patienten kan sættes til at indgå i CF-statistikken. Søg patienten frem med  [F7] (klargør søgning) › cprnummer › [F8] (udfør søg). Indtast CF-nr og gem med [F10] (acceptér). Forlad med [F11] (exit). CF-patienters prøver kan hentes i statistikudtræk, modellen CPR-NR liste, hvor man kan hente alle patienter med et CF-nummer.
 4. Skal der oprettes en journaloplysning fortsættes med nedenstående punkter. Se eventuelt også vejledning for patientjournal ovenfor.
 5. Åbn 1 Oversigt over en patients prøver.
 6. Søg patienten frem ved at taste cpr-nummer og derpå  [F8](udfør søg):

 7. Husk at markøren skal være i den øverste blok (enten ved cpr-nummer eller navn). Klik pĂĄ knappen Journal eller [ALT + j].
 8. Indtast journaloplysninger og [F10](acceptér):

  
6 Laboratorieafsnit Udelad laboratorieafsnit i søgninger.
 1.  Markér det afsnit der skal udelades og tryk [F12] (vælg). Gå derpå tilbage til søgemenuen med [F11] (afslut) og foretag din søgning. Slet udeladelsen ved igen at markere afsnittet og tryk [F12] (vælg).

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk