MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Generel SĂžgerutine
Introduktion
I programmet Generel søgerutine kan du søge på prøve- og patientoplysninger i MADS. Via programmet kan du også skrive i patientjournalen for patienter med og uden(!) mikrobiologiske prøver registreret i MADS. Du kan også registrere CF-patienter ved enten et flag i patientjournalen eller ved at notere CF-nummeret på patienten. Fra den fremsĂžgte patient kan man gĂ„ til patientens prĂžver i MiBa. I Bakterie-oversigten for patienten er nu angivet fryserposition, hvis bakterien er i fryser.
Det er muligt at klikke sig vej til nærmere kundeinformation (dobbeltklik i kolonnen "Afsender"), Stor konfereringsoversigt (dobbeltklik i kolonnen "Resultat") eller statusoplysninger (dobbeltklik i kolonnen "Svardato").
Nyt er også muligheden for at vise og notere telefonbesked på en prøve (svarende til muligheden i Dyrkning), se om patienten har nĂŠgtet samtykke samt se pĂ„ proceslinjen, hvilken patient man har sĂžgt pĂ„.
Hvad søger du?

Patientens prøver fundet ud fra cpr-nr /erstatningscpr-nummer
 1. Vælg 1 Oversigt over patient prøver i søgemenuen - genvej: [ALT + 1].
 2. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). Hvis der i KMA-oplysninger er markeret, at erstatningscpr-nummer skal betragtes som valid cpr-nummer, vil man ogsĂ„ kunne sĂžge pĂ„ erstatningscpr-nummer her. I øverste blok er der foruden patientens cpr-nr og navn adgang til flere oplysninger. I nederste blok vises oplysninger om alle patientens prøver. Hvis der sĂžges pĂ„ valid cpr-nummer, der ikke kan modulus 11 kontrolleres, fremkommer en alarm som i Forside.
 3. Yderligere oplysninger, i øverste blok (cpr-nr og navn):
  • JOURNAL (eller [ALT + J]): Åbner den interne patientjournal.
   Knappens baggrundsfarve
   JOURNAL grÄ indikerer "endnu ingen journalnotater pÄ patienten,
   JOURNAL grÞn indikerer "nye journalnotater pÄ patienten"
   JOURNAL rÞd indikerer "Êldre journalnotater - mere end 30 dage gamle - pÄ patienten".
  • I patientjournalen kan du også knytte et flag til patienten. Hvis et flag allerede er knyttet til patienten, kan du istedet klikke på flaget, for at komme til patientjournalen/flagning.
  • baKteriefund (eller [ALT + K]): oversigt over bakteriefund ,
  • anaLyseresultater (eller [ALT + L]): patientens analyseresultater fra udvalgt(e) analyseundersøgelse(r),
  • uDskrivlister(eller [ALT + D]): Udskrive patientjournalnotater,
  • MiBa: Se patientens prĂžver i MiBa.
  • Er brugerne tildelt rettigheden, vil [F9](værdiliste) føre til søgning i det cpr-register, afdelingen evt. abonnerer på.
 4. Gå til næste blok [F4](næste blok), prøveoversigten, og flyt [PIL OP/NED] til den ønskede prøve. Ryk frem [ENTER] eller tilbage [TAB] mellem de enkelte felter for evt. at få synliggjort hele feltindholdet med [CTRL + e] (redigér). Nærmere forklaring og illustration herunder.

  Prøveoversigten.
  Følgende særlige oplysninger og genveje er tilgængelige:

  • Mere rekvirent-information: dobbeltklik i kolonnen "Afsender".
  • Kolonne for markering af, om samtykke er nĂŠgtet - dvs patienten ikke Ăžnsker prĂžveoplysningerne givet videre til andre end rekvirenten.
  • Stor konfereringsoversigt: dobbeltklik i kolonnen "Resultat".
  • Statusoplysninger: dobbeltklik i kolonnen "Svardato".
  • For angivelser i kolonnen resultater gælder følgende bl.a.:
   - Fund ikke medtaget på svar (parentes omkring "+ Vækst").
   - Er der alene notat i arbejdsliste eller bemærkning vedr. rekvisitionen på prøven markeres den med "I arbejde".
   - Prøve til bioanalytikergodkendelse angives med "Biogodkendelse".
  • (Næsten) hver kolonneoverskrift er samtidig en knap, som man kan ændre sorteringen med, dvs. du klikker blot på kolonneoverskriften "Afsender" for at sortere prøverne efter rekvirenten.
  • Telefonbesked: dobbeltklik i kolonnen "Tlf" for at se/notere(se illustration herunder).
  • Materiale/species i fryserkartoteket: "+" i kolonnen F. Klikke på "+" for at se fryserplacering.
  • De to sidste elementer på "prøveoplysningsrækken", under kolonnen "Svar", viser antal svar på prøven (dobbelklik på tallet, for svarhistorik/ekstra svarbestilling) og svarknappen S, der giver adgang til visning af (sidste) prøvebesvarelsen. Svarhistorik og svarvisning er tilgængelig på samme måde i både laboratorieprogrammerne (Mikroskopiprogrammerne, Dyrkning og Prøveanalyser), svarudskrivningsprogrammerne og Svarkonfereringsprogrammet. Svarhistorikken lukkes med  [F11](exit).
  • Rød prik markerer at prøve er sendt til referencelaboratorium.
  • Yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve: [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget forgæringsaflæsninger eller oplysninger indtastet under morfologi o.l.
  • Knappen "Kliniske oplysninger" Ă„bner en oversigt over alle kliniske oplysninger pĂ„ patientens prĂžver.

 1. Klargøring til ny søgning sker med [F7](angiv forespørgsel). Markøren skal befinde sig i øverste blok.
 2. Før en ny søgning kan du bestemme om oversigten over patientens prøver skal være sorteret på dato (modtaget dato, afsendt dato, prøvenr) eller på materiale (materialegruppe, modtaget dato, afsendt dato og prøvenr).
 3. Bemærk, at patient-oplysningerne stĂ„r pĂ„ proceslinjen.
 4. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).


Patientens prøver fundet ud fra patientnavn
 1. Vælg "1 Oversigt over en patients prøver" i søgemenuen.
 2. Ryk cursoren frem [ENTER] til den står i feltet "Navn", indtast navnet og [F8](udfør søg). Efternavn skrives først, dernæst fornavn og evt. mellemnavn uden mellemrum. Der kan højst indtaste 15 tegn.
 3. Når kun dele af navnet er kendt sættes % foran, hvis første del af navnet er ukendt, og bagefter, hvis sidste del af navnet er ukendt. "%ristensen" viser fx alle patienter der hedder "Christensen" og "Kristensen", mens Henri% finder både Henriette og Henrik. Søger man på et udbredt efternavn som Christensen får man mange matchende records (dvs. mange patienter). Skriv dit søgeord og tast [SHIFT + F2](antal matchende records) før du igangsætter søgningen med  [F8](udfør søg). I bemærkningslinjen nederst oplyser MADS hvor mange patienter den forventer at finde. Antal records kan begrænses meget hvis blot du kan tilføje fornavnets forbogstav(er), fx "L" eller "Le" for Lene. Så længe curseren befinder sig i øverste blok "bladrer" du mellem patienterne med [PIL OP/NED].
 4. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via cpr-nr.
 5. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).

Skriv i, vis eller udskriv patientjournal eller patientprøver eller sætte "flag" på patienten (ORACLE FORM: NOTE_CPR)
 1. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen. Indtast cpr-nr og søg patientens prøver med [F8](udfør søg). Klik pĂ„ knappen [JOURNAL] (eller [ALT + J]).
 2. Se journaloplysninger: bladre med [PIL OP/NED].
 3. Skriv nyt journalnotat: [F6] (ny record). Du kan skrive nye oplysninger i den interne patient journal, og rette i eller slette dine egne kommentarer indtil kl. 24.00 dagen efter (principielt op til 48 timer efter). Herefter er oplysningerne låste.
  Skriv i feltet "Tekst". Taster du [F12] (valg) kan du hente en journalskabelon ind i tekstfeltet, hvis skabelonen er oprettet i KMA-oplysninger. Under bruger-feltet kan du angive til hvilken funktionsgruppe notatet skal være oprettet. Funktionsgrupperne er oprettet i Følgeteksten FNK, og hver bruger er knyttet til en funktion i Brugeroprettelsen. Med personalefunktionen "Læge" kan du oprette alle andre notattyper, mens du med andre personalefunktioner kun kan oprette notater til andre med samme personalefunktion (som også altid kan ses af læger). Endelig kan du bestemme om notatet skal optræde i programmet Lægekonference. Spring imellem notater sker med [F4](næste blok) og [F3](blok før).

[Patientjournal og Flag ved Patient]

 1. Angiv journalforkortelser: Kan hentes frem [F9](værdiliste), når du står i journal-feltet. Fulde tekst for en (markeret) forkortelse vises når du trykker på knappen "beskrivelse af anvendte forkortelser". Beskrivelse af forkortelse forlades med  [F11](exit).
 2. Gem oplysningerne med [F10] (acceptér). "Bruger" angives herefter.
  I patientjournalen vises med fed skrift det fulde navn på brugeren (nederst på siden), som har gemt (den markerede) oplysning/flag på patienten.
 3. Sætte Flag ved patienten:
  1. Indsæt markøren i feltet Flag ovenfor.
  2. Vælg fra værdilisten [F9](værdiliste) hvilken type flag, der skal sættes på patienten. Flag-typer oprettes i programmet Adm. af flag.
  3. Markér om flaget er privat (kan kun ses af dig, som bruger) -> tast [ENTER] og skriv flag-teksten -> tast [ENTER] og skriv evt. sidste dato flaget vises (DDMMÅÅÅÅ) -> og gem flaget med [F10](acceptér).
  4. Feltet "Flag" er kun en visning af, om det er et automatisk indsat flag, fx. MRSA- eller CF_patienter. Automatiske flag styres internt i MADS og vedtages af afdelingen om de som standard skal sættes på bestemte patienter.
  5. Flagbillede: klik på det flagbillede (rækken under patientens flag), du ønsker på det markerede patientflag. Når du holder musen over flag på flagbillede-rækken, vises teksten knyttet til flaget.
 4. Knappen "Logning pÄ flag" viser en oversigt over hvilke flag patienten tidligere har haft, i hvilken periode og angivet af hvilken bruger.

  Log-oversigten skal lÊses sÄledes:
  kursiveret rÞd tekst beskriver aktuelle status og hvilken bruger, der har oprettet flaget. Sort tekst beskriver hvem, der har foretaget hvilken Êndring, og hvornÄr det er sket sidst og aktuelt. Dvs. at for flaget "ISO" har brugeren "HDL" oprettet det 6.6.2012 kl. 13:29, og kl. 13:30 har brugeren "HDL" sat flaget passivt (fjernet flagbilledet med teksten "Isolation ved pÄvist mikroorg." Kl 13:45 samme dag har samme bruger sÄ sat flag aktivt igen (tilfÞjet flagbilledet med teksten "Isolation ved pÄvist mikroorg."
 5. Forlad patientjournalen med [F11](exit).
 6. Udskrivning af journalnotater for bestemt periode eller oversigt over patienter, som har fået knyttet bestemt(e) flag til sig, sker fra programmet Patientjournal/-flag.
 7. SÞgning pÄ flagede patienters prÞver incl journalnotater, bakteriefund og analyseresultater sker ogsÄ i programmet FlagovervÄgning.

Vise (Udvalgte) analyseundersøgelser eller alle bakteriefund for patienten
 1. Vælg "1 Oversigt over patient prøver" i søgemenuen.
 2. Søg patienten frem - se evt. herom i Søgning på patient via cpr-nr eller patientnavn.
 3. Bakteriefund vises direkte ved at aktivere knappen "baKteriefund" (klik på den eller tast [ALT + K]). I Bakterie-oversigten for patienten gives der nu oplysning om fryserposition, hvis en bakterie er gemt der.
 4. Luk bakterieoversigten med [ESC]).
 5. Aktivér knappen "anaLyseresultater" (klik på den eller tast  [ALT + L]). Marker med [F12] (valg) i venstre kolonne hvilke(n) analyseundersøgelser, der skal medtages.
 6. Gå ned i næste blok [F4] (næste blok) og begræns evt. tidsperiode eller aktivér direkte knappen "skriv rapport" (klik eller tast [TAB] og [ENTER]).
 7. Vælg om udskriftstypen (destinationstype) skal være på skærm (screen) eller til udskrift (print). Tast endelig [ENTER]).
 8. Luk analyseoversigten med Afslut søgning med [F11] (exit).

Patient- og prøveoplysninger ud fra prøvenr, cpr-nr  eller afsender.
 1. Vælg "2 Prøverekvisition" i søgemenuen.
 2. Indtast prøvenummer  og [F8](udfør søg) eller ryk curseren frem med [ENTER] til cpr-nr-feltet eller afsender-feltet og søg derfra. Du kan også søge alene på fødselsdato eller dele af afsender-koden. Brug %-tegn før eller efter afsender-koden, hvis du er i tvivl om den fulde kode - se også søgning via patientnavn.
 3. Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget  forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l.
  Ny søgning gør du klar til ved at stå i blokken "Grundoplysninger sekretariat" og taste [F7](angiv forespørgsel).
 4. Med [F11](exit) går du til "1 Oversigt over en patients prøver". Fra den enkelte prøve, du har søgt frem, kan du medtage cprnummeret til prøveoversigten ved at taste [F8] (udfør søg) som det første når du er gået til "1 Oversigt over en patients prøver". Proceduren er altså:
   - søg patienten - 
   - tast [F11](afslut) - 
   - tast  [F8](udfør søg) - 

Patientens prøver fundet via fødselsdato.
 1. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i søgemenuen.
 2. Ryk curseren frem med [ENTER] eller tilbage [TAB] til den står i feltet Født. Indtast fødselsdato (ddmmåå) og derpå [F8](udfør søg). Du kan "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter, der har samme fødselsdato.  Hvis noget af feltindholdet i "Prv.sted" og "prv.art" er skjult kan du synliggøre det med [CTRL + e](redigér), når curseren står i feltet.
  Se evt. prøvebesvarelsen ved at klikke på svarknappen S ud for den ønskede prøve, alternativt tryk [ENTER] indtil knappen er markeret og aktiveret. For at lukke det separate vindue med prøvesvar klikkes på det røde kryds i menuen eller tastes [ESC]. For at se yderligere prøve- og patientoplysninger for den markerede prøve trykkes [F12](vælg). Du "bladrer" mellem blokkene med [F4](næste blok) og [F3](forrige blok) for at se alle prøveoplysninger, dog undtaget  forgæringsaflæsninger eller opl. indtastet under morfologi o.l.
  For både patienter med og uden valide cpr-numre er følgende muligt:
  Vil du finde én afdelings prøver sorteret efter patient eller modtaget dato skal du vælge næste manualpunkt (nedenfor): Prøver fra én afdeling.
 3. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).
 
Prøver fra én afdeling (sorteret efter patienter eller modtagelsesdato).
 1. Vælg "3 Søgning på fødselsdato" i Søgemenuen.
 2. Ryk curseren ned til feltet Afsender" med [TAB], indtast kundekoden og derpå [F8](udfør søg). Du kan nu "bladre" [PIL OP/NED] mellem de patienter og prøver, der er fra samme afdeling.
 3. Du kan nu vælge om næste søgning skal sorteres efter den anden mulighed (patient eller prøvemodtagelsesdato), ved at klikke i et af felterne til højre for afsenderfeltet. Efter valget taster du [F7](angiv forespørgsel) og gentager proceduren i pkt. b. lige herover. 
 4. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato (ovenfor).
 5. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).

CPR-NR-fri prøver fundet via prøvekategori, afsender(kode), prøvens modtagelsesdato eller navn.
 1. Vælg "4 CPR-NR-fri prøver" i Søgemenuen.
 2. Ryk curseren frem [ENTER] til den står i feltet, hvor du vil søge ud fra. Indtast søgekriterie og derpå [F8](udfør søg). Er dit søgekriterie prøvekategori/laboratorieafsnit kan du evt. fremkalde en værdiliste med [F9](værdiliste). Er søgekriteriet i stedet afsenderkode eller patientnavn kan du med fordel bruge %-tegnet før og/eller efter koden eller navnet, hvis du ikke kender begyndelsen og/eller slutningen. 
 3. Mulighederne er herefter de samme som ved søgning via fødselsdato.
 4. Forlad søgeprogrammet med [F11](exit).
 
Skriv i intern patientjournal for patient uden prøver registreret i MADS (prĂžve er pĂ„ vej).
 1. Vælg "5 Opret patient" i Søgemenuen.
 2. Indtast Cpr nr og Navn. Gem oplysningerne  med [F10](acceptér). Vær opmærksom på, at man ikke kan slette eller ændre et patientnavn hér. Navnet ændres automatisk når rekvisitionssedlen modtages. Ændring af patientnavn foregår i programmet "Ret cpr-nr" inde i menuen Modtagelse / Ændre prøveoplysninger.
 3. Forlad "5 Opret patient" med [F11](exit).
 4. Patienten kan sættes til at indgå i CF-statistikken. Søg patienten frem med  [F7](klargør søgning) › cprnummer › [F8](udfør søg). Indtast CF-nr og gem med [F10](acceptér). Forlad "5 Opret patient" med [F11](exit). CF-patienters prøver kan hentes i statistikudtrĂŠk, modellen CPR-NR liste, hvor man kan hente alle patienter med et CF-nummer.
 5. Skal der oprettes en journaloplysning fortsættes med nedenstående punkter. Se eventuelt også vejledning for patientjournal ovenfor.
  Åbn "1 Oversigt over en patients prøver".
 6. Søg patienten frem ved at taste cpr-nummer og derpå  [F8](udfør søg).
 7. Husk at markøren skal være i den øverste blok (enten ved cpr-nummer eller navn). Klik pĂ„ knappen [JOURNAL] (eller [ALT + J]).
 8. Indtast journaloplysninger og [F10](acceptér).
  
Udelad laboratorieafsnit i søgninger.
 1. Vælg "6 Laboratorieafsnit" i Søgemenuen.
 2.  Markér det afsnit der skal udelades og tryk [F12](vælg). Gå derpå tilbage til søgemenuen med [F11](afslut) og foretag din søgning. Slet udeladelsen ved igen at markere afsnittet og tryk [F12](vælg).

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk